Contacteer ons op: 02 709 709 0

Maandag – Zaterdag van 9 tot 18h30

ALGEMENE VOORWAARDEN

STANDAARDINFORMATIEFORMULIER VOOR PAKKETREISOVEREEN- KOMSTEN INDIEN HET GEBRUIK VAN HYPERLINKS MOGELIJK IS

 

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Club Med® is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Club Med® beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer in de pakketreis is inbegrepen, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt.

Meer informatie over basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32015L2302. De reiziger krijgt de volgende informatie te zien door de hyperlink aan te klikken:

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.

De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste één professioneel. De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of de reisagent.

De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen.

De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan twintig dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering wanneer de relevante kosten zouden afnemen.

Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de professioneel die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.

De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een opzegvergoeding vóór het begin van de pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor de pakketreis.

Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis opzeggen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding.

Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen.

In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsvermindering en/of schadevergoeding. De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.

Indien de insolventie van de organisator of de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de pakketreis inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. Club Med® heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij het Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, 1130 Brussel,Tel: +32-(0)2/240.68.00 / Fax:

+32-(0)2/240.68.08 / info@gfg.be. Wanneer diensten door de insolventie van Club Med® niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit contact opnemen.

Richtlijn (EU) 2015/2302, als omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten: http://www. ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017112104&table_name=wet

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

INLEIDING

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die voorgesteld worden in de ‘Club Med®’-brochures (hierna de ‘Club Med®’-brochures) en op de website https://www.clubmed.be. Ze definiëren de aankoopvoorwaarden van services in een fysiek verkooppunt (Reisbureau, …), op internet en via de telefoon wat betreft verblijven in onze vakantiedorpen, hierna ‘Resorts’ genoemd. Ze worden, indien van toepassing, aangevuld met of specifiek gewijzigd door bijzondere verkoopwaarden, met name voor de Cruises by Club Med® en de Ontdekkingsreizen by Club Med®. Het informatieformulier, de inhoud van de website, de ‘Club Med®’-brochures en deze Algemene Verkoopvoorwaarden dienen om de reizigers, klanten van Club Med® (hierna ‘G.M.(s)®’ of ‘Gentil(s) Membre(s)’ genoemd) vóór het ondertekenen van het verkoopcontract (‘Contract’)  te  informeren  over de inhoud van de voorgestelde diensten wat betreft het transport en het verblijf (met name het logement, de recreatie en de sportactiviteiten), de annuleringsvoorwaarden en wijzigingen aan het Contract en de voorwaarden i.v.m. de grensoverschrijding.

Voor meer informatie over de prijs, de betaalwijzen en de diensten die Club Med® voorstelt (met name de beschikbaarheidsdata van services met toeslag die slechts op bepaalde data en/of afhankelijk van het seizoen (zomer of winter) voorgesteld kunnen worden) gelieve de website https://www.clubmed.be te raadplegen.

In overeenstemming met het Toerismerecht behoudt Club Med® zich uitdrukkelijk de mogelijkheid voor om de informatie in de Brochures (prijs, invulling van de transport- en verblijfservices, logementvoorwaarden, promotionele aanbiedingen en à la carte activiteiten met toeslag) te wijzigen, met name via errata die beschikbaar zijn in het Reiskantoor en op de website https://www. clubmed.be. Club Med® behoudt zich eveneens deze mogelijkheid voor wat betreft informatie die op zijn websites gepubliceerd werd. In dat geval worden  de omschrijvende fiches en/of programma’s van de Arrangementen op de websites geüpdatet.

A.  ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

Artikel 1: toepAssingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 gereserveerd worden zoals beschreven in de Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

Artikel  2:  informAtie   vAnwege   de orgAnisAtor en de doorverkoper voordAt een pAkketreisovereenkomst wordt gesloten

 

2.1 De organisator en de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden  door een pakketreisovereenkomst, de wettelijk bepaalde standaardinformatie alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis, de volgende informatie:

1° voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

 1. de reisbestemming(en), de reisweg en de verblijfsperioden, met de data en het aantal inbegrepen nachten;
 2. de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen, data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt het tijdstip van vertrek en terugkeer bij benadering aan de reiziger meegedeeld;
 3. de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land van bestemming;
 4. de verstrekte maaltijden;
 5. de bezoeken, de excursies of de andere diensten die inbegrepen zijn in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
 6. ingeval zulks niet duidelijk is, of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;
 1. de taal waarin de andere toeristische diensten verricht zullen worden;
 2. of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit

2° de totaalprijs van de pakketreis en, indien van toepassing, alle bijkomende kosten die alsnog vóór rekening van de reiziger kunnen zijn;

3° de betalingsregelingen

4° het minimaal aantal personen dat nodig is vóór de uitvoering van de pakketreis doorgaat en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum, alsook informatie over geldende formaliteiten op gezondheidsgebied

6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

7° informatie over annuleringsverzekering en bijstandsverzekering

 • De professioneel waakt erover dat de reiziger het juiste gestandaardiseerde informatieformulier

 

 • De precontractuele informatie die aan de reiziger meegedeeld worden maken wezenlijk deel uit van de pakketreisovereenkomst. Ze kunnen niet gewijzigd worden, tenzij in onderlinge overeenstemming met beide

Artikel 3: informAtie vAnwege de reiziger

 • De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen bezorgen waar hij uitdrukkelijk om wordt gevraagd of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de
 • Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen deze kosten worden doorgerekend aan de

 

Artikel 4: de pAkketreisovereenkomst

 • Bij het sluiten van een pakketreisovereenkomst of binnen een redelijke termijn verstrekt de organisator of, indien er een doorverkoper is, de doorverkoper aan de reiziger een kopie of een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager zoals bijvoorbeeld een e-mail, een papieren document of een pdf-bestand.

Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

 • De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle in artikel 2 bedoelde informatie, alsmede de volgende informatie:

1° bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;

2° het feit dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van alle onder de overeenkomst vallende reisdiensten en dat hij verplicht is bijstand te bieden;

3° de naam en de contactgegevens van de instantie die instaat voor de bescherming bij insolventie;

4° de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst via dewelke de reiziger snel de organisator kan contacteren om met hem te communiceren met het oog op een verzoek om bijstand wanneer de reiziger in moeilijkheden verkeert of om zijn beklag te doen over elke tijdens de uitvoering van de pakketreis geconstateerde non-conformiteit;

5° een mededeling dat de reiziger verplicht is elke tijdens de uitvoering van de pakketreis geconstateerde non- conformiteit te melden;

6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een alleenreizende minderjarige of met de persoon die op de verblijfplaats van de minderjarige voor de minderjarige verantwoordelijk is; 7° informatie over de interne procedures voor klachtenafhandeling;

8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en over het EU-platform voor onlinegeschillenbeslechting; 9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen aan een andere reiziger.

 • De organisator moet tijdig en voor het het begin van de pakketreis de volgende documenten aan de reiziger verstrekken:

1° de ontvangstbewijzen,

2° alle nodige vouchers en vervoerbewijzen,

3° de informatie over het geplande vertrektijden en in voorkomend geval over de uiterste inchecktijd, de geplande tijdstippen van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: de prijs

 • Na de sluiting van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in

In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening berekend wordt.

Prijsverhogingen zijn enkel mogelijk indien ze het rechtstreekse gevolg zijn van veranderingen in:

1° De prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de kostprijs van brandstofprijs of andere energiebronnen, of

2° De hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of

3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. Indien de mogelijkheid tot prijsverhoging voorzien is, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering die overeenstemt met elke daling van alle hierboven bedoelde kosten.

 • Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de totaalprijs bedraagt, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder het betalen van een
 • Een prijsverhoging is enkel mogelijk indien de organisator de reiziger daarvan met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening, uiterlijk twintig dagen vóór het begin van de pakketreis in kennis stelt via een duurzame gegevensdrager zoals bijvoorbeeld een e-mail, een papieren document of een pdf-bestand.
 • In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt, staaft de organisator die administratieve

Artikel 6: betAling vAn de prijs

 • Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, betaalt de reiziger als voorschot bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst een fractie van de totale prijs van de reis zoals bepaald in de bijzondere
 • Tenzij ander is bepaald, betaalt de reiziger het resterende bedrag ten laatste een maand voor
 • Indien de reiziger na aanmaning niet overgegaan is tot betaling van de prijs van de reis die meermaals dringend verzocht werd, heeft de organisator of de doorverkoper het recht om van rechtswege de overeenkomst die hem met de reiziger verbindt op te zeggen en de reiziger de kosten voor de opheffing aan te

Artikel 7: overdrAcht vAn de pAkketreisovereenkomst

 

 • De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor de overeenkomst gelden, op voorwaarde dat:

1° de organisator en eventueel de doorverkoper hiervan zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen vóór het begin van de pakketreis geïnformeerd worden via een duurzame gegevensdrager zoals bijvoorbeeld een e-mail, een papieren document of een pdf-bestand en

2° de reiziger de eventuele bijkomende kosten draagt die uit deze overdracht voortvloeien.

 • Degene die de pakketreisovereenkomst overdraagt, en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt, in kennis van de werkelijke kosten van de

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

Indien de reiziger andere wijzigingen gevraagd heeft en indien deze aanvaard werden door de organisator en/ of doorverkoper, kunnen deze laatsten alle kosten die hiermee verband houden in rekening brengen bij de reiziger.

Artikel 9: contrActwijzigingen door de orgAnisAtor vóór de reis

 

 • De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijziging, vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:

1° de organisator zich dit recht voorbehouden heeft in de overeenkomst, en

2° het om een onbeduidende verandering gaat, en

3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager zoals bijvoorbeeld een e-mail, een papieren document of een pdf-bestand in kennis stelt.

 • Indien, vóór het begin van de pakketreis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bijzondere wensen van de reiziger (die al bevestigd zijn) tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, moet hij de reiziger informeren over:

1° de voorgestelde wijzigingen en de consequenties voor de prijs van het pakket;

2° het feit dat de reiziger zijn overeenkomst zonder het betalen van een opzegvergoeding kan opzeggen, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;

3° de termijn waarbinnen de reiziger zijn beslissing aan de organisator moet meedelen;

4° het feit dat indien de reiziger niet uitdrukkelijk de voorgestelde wijziging binnen de vermelde termijn aanvaard heeft, de overeenkomst automatisch opgezegd wordt, en

5° indien van toepassing, het voorgestelde alternatief en de prijs ervan.

 • Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende
 • Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger

Artikel 10: opzegging door de orgAnisAtor vóór de reis.

 • De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

 1. twintig dagen vóór het begin van de pakketreis voor reizen van meer dan zes dagen;
 2. zeven dagen vóór het begin van de pakketreis voor reizen van twee tot zes dagen;
 3. a) 48 uur vóór het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren,

2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

 • In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft betaald, volledig terug, zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te

Artikel 11: opzegging door de reiziger

 • De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de Indien de reiziger de overeenkomst ontbindt kan hem gevraagd worden om aan de organisator een opzegvergoeding te betalen.

In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen bepaald worden die berekend worden op basis van de opzegdatum van de overeenkomst vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten die het opnieuw beschikbaar stellen van de reisdiensten met zich meebrengt.

Indien geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen vastgelegd zijn, komt het bedrag van de annuleringskosten overeen met de prijs van de pakketreis minus de kostenbesparingen en inkomsten die het opnieuw beschikbaar stellen van de reisdiensten met zich meebrengt.

 • Dereizigerheefthetrechtdepakketreisovereenkomst vóór het begin van de pakketreis zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen indien zich op de plaats van bestemming uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of op het passagiersvervoer naar de plaats van In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.
 • De organisator betaalt alle door of namens de reiziger betaalde bedragen binnen de veertien dagen aan de reiziger terug, eventueel verminderd met de opzegvergoedingen.

Artikel 12: nonconformiteit tijdens de reis

 • De reiziger informeert de organisator onmiddellijk over elke non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft
 • Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:

1° onmogelijk is, of

2° onevenredig hoge kosten met zich meebrengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.

Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding in overeenstemming met het artikel 15.

 • Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, kan de reiziger de non-conformiteit zelf verhelpen en om terugbetaling van de nodige uitgaven Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing vereist is.
 • Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht zoals gepland, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan die indien mogelijk, van gelijkwaardige of hogere kwaliteit

Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.

De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

 • Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding

Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat, voorziet de organisator in de repatriëring van de reiziger.

Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

 

 • Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie voor ten hoogste drie overnachtingen per
 • De beperking van de kosten bedoeld in 6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste achtenveertig uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.
 • De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Europese Unie niet kan
 • De reiziger mag berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder onnodige vertraging aan de organisator door.

Artikel 13: AAnsprAkelijkheid vAn de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die hij door zijn schuld of door de niet-nakoming van zijn contractuele verplichtingen veroorzaakt heeft aan de organisator en/of reisbemiddelaar, aan hun beambten en/ of hun vertegenwoordigers.

Artikel 14: AAnsprAkelijkheid vAn de orgAnisAtor of de professioneel

 

 • De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden
 • Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd, gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de voorwaarden voldoet zoals bepaald in de wet van 21 november

Artikel       15:       prijsvermindering                                en schAdevergoeding

 

 • De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten
 • De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder onnodige vertraging
 • De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

1° de reiziger;

2° Een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of

3° Onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 16: verplichting tot bijstAnd

 • De organisator biedt zonder onnodige vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand; 2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

 • Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de

Artikel 17: klAchtenprocedure

 • Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper
 • Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse op een gepaste en bewijskrachtige manier melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden
 • Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend

opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

Artikel 18: verzoeningsprocedure

 • Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling
 • Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken  partijen  aan  de  vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
 • Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening”
 • Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te
 • Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd

Artikel 19: ArbitrAge of rechtbAnk

 • Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de
 • De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende

 

 • De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.
 • Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
 • Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep

Secretariaat van het arbitrale college en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: telefoon: 02/277 62 15 (9 u. tot 12 u.)

fax: 02/277 91 00

City Atrium,Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

 

B.  ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN CLUB MED®

VÓÓR UW VERTREK

1.   Uw ‘Club Med®’-arrangement

Club Med® biedt de G.M.® verschillende arrangementen (hierna ‘arrangement(en)’) aan, zoals het verblijf in een Resort, Villa of Chaletappartement (al dan niet in combinatie met een excursie of een ander Resort), Cruises met de Club Med® 2, Rondreizen en de “Escapades/Citystops”-formule, een combinatie van een aantal dagen in een Resort en een aantal dagen op Rondreis.

 

Deze Arrangementen kunnen met of zonder vervoer voorgesteld worden, in dit laatste geval wordt het verblijf “Arrangement zonder vervoer” genoemd.

De Arrangementen bevatten voor de periode van het gekozen verblijf (de reistijd en de verplaatsingen maken deel uit van de totale duur van arrangementen waarbij het vervoer inbegrepen is): (I) volpension (ontbijt, lunch, diner, consumpties aan de bar) met uitzondering van à la carte consumpties met toeslag die zo ter plaatse aangeduid staan (II) de in het Basisarrangement opgenomen sportactiviteiten (voor meer informatie, ga naar de Resortpagina’s en de rubriek ‘Onze Resorts onder de loep’) (III) de skipassen (‘s winters in alle

WintersportResorts behalve voor de arrangementen voor niet-skiërs en niet-wandelaars) (IV) voor zover beschikbaar in het Resort: Club Med® Baby Welcome® (vooraf inschrijven tijdens de reservering is verplicht omdat het aantal plaatsen beperkt is), Mini Club Med®, Junior Club Med® en Club Med® Passworld® (V) animatie overdag en ‘s avonds.

In een verblijfsarrangement ‘Villa’ of ‘Chaletappartement’ zijn naast de specifieke voorzieningen die worden vermeld bij de beschrijving van de Villa of het Chaletappartement in de rubriek ‘Onze Resorts onder de loep’ ook de bovengenoemde voorzieningen in het aanpalende Resort inbegrepen. Elk arrangement is uniek en ondeelbaar. De inhoud wordt beschreven op de pagina ‘Onze Resorts onder de loep’ en op de website www.clubmed.be. Alle arrangementen zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

 

Daarentegen maken de voorzieningen en consumpties ‘met toeslag’, ‘à la carte’ of betalend zoals vermeld in de brochures van Club Med®, op de website https://www. clubmed.be en ter plaatse in het Resort geen deel uit van de prijs van het arrangement.

De voorzieningen met toeslag/à la carte zijn in ieder geval optioneel en afhankelijk van beschikbaarheid. Sommige voorzieningen (bv. begeleiding, sportactiviteiten) zijn enkel op bepaalde data beschikbaar (bijvoorbeeld enkel tijdens de Franse schoolvakanties (met uitzonderling van de overzeese departementen en gebiedsdelen) of integendeel enkel buiten de schoolvakanties). De exacte data van alle voorzieningen zijn beschikbaar in het Reisbureau of op de website https://www.clubmed.be. De G.M.® kan meteen bij boeking van zijn verblijfsarrangement inclusief vervoer een bijkomende voorziening met toeslag reserveren; de zogenaamde ‘Escapade’ of ‘Citystop’. Dit is een korte reis naar keuze uit het aanbod van Club Med®, voor of na het verblijf in een Resort, Villa of Chaletappartement. Die voorziening ‘op maat’ kan alleen worden gereserveerd in het reisbureau en omvat de overnachtingen in een hotel met 3, 4 of 5 sterren (volgens lokale normen), het ontbijt en de privéverplaatsingen tussen de luchthaven en het hotel (geen Franstalige gids aanwezig). In sommige gevallen buiten de wil van Club Med® kan de G.M.® te horen krijgen dat hij in een ander hotel zal verblijven dan vermeld op de reisovereenkomst. De G.M.® logeert dan altijd, zonder extra kosten, in een hotel van dezelfde categorie. De G.M.® wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. De prijs van de Escapade of Citystop maakt deel uit van de totaalprijs van het arrangement zoals bepaald in artikel 2.1. In dit opzicht kunnen, indien een Escapade of Citystop wordt gereserveerd nadat het verblijfsarrangement is geboekt, de wijzigingskosten zoals bepaald in 4.1.1 toegepast worden, met name voor een wijziging van het in het verblijfsarrangement inbegrepen vervoer. Het is daarom sterk aanbevolen om een Escapade of Citystop samen met het arrangement met vervoer te reserveren.

 

In de ‘Wintersport’-Resorts zijn de G.M.s® verplicht zich aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de uitbater van de skiliften te houden. Deze voorwaarden zijn openbaar en zichtbaar bekendgemaakt of werden ter plaatse overhandigd aan de G.M.s® en kunnen eveneens geraadpleegd worden op de website van de uitbater. De aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften voor de aangeboden sporten moeten worden nageleefd. Als de G.M.® zich niet aan de regels houdt, kan hij niet aan deze sporten deelnemen (in de Wintersport Resorts bijvoorbeeld is het dragen van een helm verplicht als buiten de pistes skiën mogelijk is en wordt aangeboden door de skileraar die de lessen geeft. De G.M.s® die weigeren een helm te dragen, worden niet toegelaten tot de lessen waarbij buiten de pistes wordt geskied en hebben geen recht op enige terugbetaling of schadevergoeding. )

Verboden te roken

Alle openbare of particuliere interne ruimtes zijn rookvrij (geldt ook voor elektronische sigaretten).

 • uw ArrAngement zonder vervoer

Club Med® kan verblijfsarrangementen zonder vervoer met een variabele verblijfsduur aanbieden.

Bij een verblijfsarrangement met eigen vervoer wordt de G.M.® op de aankomstdag tussen 15 en 20 uur in het Resort, de Villa of het Chaletappartement verwacht. Op de vertrekdag moet de G.M.® uiterlijk om 15 uur uit het Resort of de Villa/het Chaletappartement vertrekken en de kamer om 10 uur (12 uur voor de Villa’s) verlaten, behalve als er andere tijden vermeld staan in de brochures van Club Med® en/of in de aan de G.M.® bezorgde reisdocumenten. In de prijs van het verblijfsarrangement met eigen vervoer is volpension inbegrepen vanaf het diner op de eerste dag tot en met de lunch op de laatste dag. De verplaatsingen tussen de luchthaven of het station en het Resort zijn voor rekening van de G.M.®. Als de G.M.® vroeger in het Resort aankomt, kan hij op basis van beschikbaarheid tegen betaling in het Resort ontbijten en/of lunchen en/of logeren.

Het is mogelijk dat Club Med® op sommige data

 

geen verblijfsarrangementen met eigen vervoer kan aanbieden, terwijl verblijfsarrangementen inclusief vervoer wel mogelijk zijn.Voor de verschillende soorten verblijfsarrangementen geldt dat het aantal beschikbare plaatsen in een Resort is ingedeeld op basis van de verblijfsduur.

 

Club Med® biedt bij de boeking van een verblijfsarrangement met eigen vervoer naar een Resort/ Villa/Chaletappartement (arrangement zonder vervoer) soms de mogelijkheid om tegen betaling de verplaatsing (in groep of afzonderlijk) te regelen. G.M.s® die naar een Resort reizen en bij Club Med® een verplaatsing hebben gereserveerd, wordt verzocht hun hoeveelheid bagage te beperken en Club Med® vooraf te informeren (rechtstreeks bij de receptie van het Resort, 48 uur voor aankomst) indien ze erg grote stukken (bv.: golftas, buggy) bij zich hebben. Zo kan voor de verplaatsing het meest geschikte voertuig worden ingezet. De verplaatsingen gebeuren namelijk met voertuigen met 4 tot 6 zitplaatsen en de kofferruimte verschilt naargelang van het soort voertuig. Club Med® behoudt zich in elk geval het recht voor om een extra vervoermiddel verplicht te stellen en aan te rekenen als de hoeveelheid bagage te groot is voor het gereserveerde voertuig op basis van de informatie die de G.M.® daarover heeft meegedeeld.

 

De verplaatsingen worden gegroepeerd, de G.M.® wordt gevraagd om onmiddellijk naar de ontmoetingsplaats te gaan waar het kan zijn dat hij tot 30 minuten op andere G.M.s® moet wachten.

De verplaatsing is enkel beschikbaar tussen het treinstation of de vlieghaven van de reisbestemming en het Resort.

Voor het vertrek uit het Resort wordt het vertrekuur voor de verplaatsing ingepland door Club Med®. Indien de G.M.® een ander vertrekuur wenst, moet een privéverplaatsing georganiseerd worden die voor rekening is van de G.M.® en Club Med® kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een eventuele vertraging ertoe leidt dat de G.M.® het vliegtuig of de trein voor de terugreis mist.

Ongeacht of de verplaatsing in het verblijfsarrangement inbegrepen is (in geval van verblijfsarrangement inclusief vervoer) of besteld wordt in het kader van een verplaatsingsvoorziening met toeslag, de G.M.® moet zich aan de reistijden en ontmoetingsplaats houden die Club Med® hem heeft meegedeeld. De verplaatsingen gebeuren in groepsverband. Indien de G.M.® een verplaatsing aanvraagt die buiten de door Club Med® vastgelegde reistijden valt, zal deze aanvraag behandeld worden als een privéverplaatsing en zijn de kosten ervan voor de rekening van de G.M.®. De G.M.® is vrij om het tijdstip van de verplaatsing te kiezen en is als enige verantwoordelijk indien een eventuele vertraging ertoe leidt dat de G.M.® het vliegtuig of de trein voor de terugreis mist.

 • ArrAngement met vervoer

Om de op uw traject geproduceerde CO2-uitstoot te kennen vóór u uw Arrangement reserveert, gelieve op de website https://www.clubmed.be alle informatie over uw reis in te voeren op de pagina van het gekozen Resort en volg de instructies in de rubriek “Personaliseer uw transport”. U vindt deze informatie ook door rechtstreeks naar de homepage van de website te gaan en door te klikken naar de rubriek “Club Med® engageert zich / Uw traject: berekening CO2”.

De regel uit 1.1 betreffende omvangrijke bagage in het kader van een verplaatsing geldt ook voor een arrangement met vervoer.

1.2.1.   Treinreis

De arrangementen met vervoer zijn inclusief heen- en terugreis met verplaatsing tot aan het Resort/ Chaletappartement. Club Med® reserveert bij de SNCF (Franse spoorwegen) een bepaald aantal plaatsen onder specifieke gebruiksvoorwaarden. Als de G.M.® de treinreis annuleert of niet komt opdagen, gelden alle annuleringsvoorwaarden bepaald in hoofdstuk 4 voor het of de nietgebruikte traject(en). In het tarief voor kinderen tot 4 jaar is een zitplaats inbegrepen.

1.2.2.   Vliegreis

De vliegbelasting (luchthavenbelasting, verzekeringen, veiligheids- en solidariteitstoeslag, CO2-heffing), de brandstoftoeslagen en/of de tussenstoptoeslagen (inclusief de havenbelastingen voor Cruises met de Club Med 2) zijn inbegrepen in de gepubliceerde prijzen, onder voorbehoud van wijzigingen conform de geldende wetgeving. Deze belastingen en toeslagen worden in de brochures van Club Med® vermeld als ‘variabele heffingen’. De verplaatsingen tussen luchthaven/Resort/ Villa/Chaletappartement zijn in de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld. In de reisdocumenten die de G.M.® vóór vertrek ontvangt, staat alle informatie over zijn vlucht zoals vermeld op zijn e-ticket. De G.M.® moet dit document samen met zijn identiteitsdocumenten (paspoort of identiteitskaart naargelang de bestemming) tonen bij het inchecken, waarna hij van de luchtvaartmaatschappij zijn instapkaart ontvangt. Om veiligheidsredenen heeft een kind tot 2 jaar geen eigen

stoel, maar deelt het een zitplaats met een volwassene. Volgens de regelgeving heeft een kind dat tijdens het verblijf 2 jaar wordt op de terugvlucht wel een eigen stoel en wordt hiervoor een tarief toegepast.

De toegestane bagage per persoon is beperkt.Het gewicht verschilt per klasse en per luchtvaartmaatschappij. De bagagevrijstelling staat vermeld in de reisdocumenten en op de website van de luchtvaartmaatschappijen. Een G.M.® met meer bagage dan toegestaan moet de kosten hiervan op de luchthaven betalen aan de luchtvaartmaatschappij.

Voor het vervoer van bijzondere bagage (voor golf, duiken, kitesurfen, skiën, windsurfen …) geldt een toeslag die bij het inchecken rechtstreeks aan de luchtvaartmaatschappij moet worden betaald. Het bedrag van de toeslag verschilt per maatschappij en per bestemming. De G.M.® moet bij reservering en uiterlijk 72 uur vóór vertrek aangeven welke bijzondere bagage hij wil vervoeren. Het is altijd de luchtvaartmaatschappij die bepaalt of ze deze bagage vervoert of niet. Club Med® is niet aansprakelijk als de luchtvaartmaatschappij bepaalde bagage weigert, noch voor de kosten die hier eventueel uit voortvloeien. ‘Rechtstreekse’ vluchten zijn vluchten zonder tussenlanding of vluchten met één of meerdere technische tussenlandingen zonder dat de G.M.® moet overstappen.

Club Med® is niet aansprakelijk als de G.M.® met een verblijfsarrangement inclusief vlucht zich niet meldt om aan boord te gaan en/of niet incheckt in de luchthaven van vertrek, of niet op de vakantiebestemming aanwezig is als gevolg van een vertraging, om welke reden dan ook, bij het aanreizen per vliegtuig, per trein of over land, tenzij dit deel van de reis inbegrepen is in de pakketreis van het arrangement dat hij heeft geboekt. De G.M.® of de vervoerder met wie hij een vervoersovereenkomst heeft gesloten, is zelf verantwoordelijk voor de heenreis. De eerste en de laatste dag zijn reisdagen. De vliegtuigen die Club Med® heeft gecharterd, kunnen zowel overdag als ‘s nachts vliegen. Club Med® heeft geen invloed op het vluchtschema en is dan ook niet aansprakelijk voor een vertrek laat in de avond en/of een terugreis vroeg in de ochtend op de eerste en/of de laatste dag, net zo min als voor wachttijden bij tussenstops. Het is mogelijk dat de G.M.® aankomt aan het einde van de dag of vertrekt aan het begin van de ochtend wegens de reistijden die de vervoerder heeft bepaald, wegens weersomstandigheden of wegens onvoorziene gebeurtenissen, vooral in perioden van grote drukte wanneer vliegtuigen vaker worden ingezet en de veiligheidsmaatregelen vertraging kunnen veroorzaken.

De prijs van een arrangement inclusief vlucht

(chartervluchten) is een speciaal door Club Med® bedongen tarief. Voor lijnvluchten zijn de prijzen gebaseerd op een bepaald aantal beschikbare plaatsen in de vervoersklasse waarover Club Med® kan beschikken. Is er geen plaats meer beschikbaar, wil de G.M.® vertrekken op andere data dan die waarop Club Med® onder bovengenoemde voorwaarden vervoer kan aanbieden of wil hij reizen in een andere klasse (bv.: businessclass) op dezelfde of een andere vlucht? Dan kan Club Med® de G.M.® plaatsen onder andere prijsvoorwaarden aanbieden.

Het is mogelijk dat Club Med® voor een meerprijs extra en speciale vluchten moet aanbieden op dezelfde of andere vertrekdata. De totale reissom wordt in dat geval vóór de reservering bevestigd. De tickets van de luchtvaartmaatschappij TUI worden meteen bij de reservering afgeleverd. In geval van annulering of wijziging, op welk moment dan ook, wordt 100% van de kosten van de vlucht in rekening gebracht.

Annulering van een Arrangement met vervoer en terugbetaling van instapheffing onder bepaalde voorwaarden:

Als het ticket niet meer geldig is en niet gebruikt werd voor vervoer en de G.M.® via de contactgegevens uit artikel 13 Club Med® hierom gevraagd heeft, betaalt Club Med® binnen de dertig dagen vanaf ontvangst van de aanvraag, de luchthaventaksen terug die enkel betrekking hebben op de instapheffing. De brandstoftoeslag is uitdrukkelijk niet inbegrepen in de terugbetaling,deze blijft dan ook onder alle omstandigheden voor de rekening van de G.M.®. Het bedrag van de heffing dat vermoedelijk terugbetaald kan worden onder bovenvernoemde voorwaarden, zal meegedeeld worden op het verkoopovereenkomst onder de term “instapheffing”. De kosten die voortvloeien uit de aanvraag tot terugbetaling kunnen eveneens op verzoek terugbetaald worden, volgens de geldende post- en telecommunicatietarieven op het moment van de aanvraag en zijn gelimiteerd tot 20% van het bedrag van de heffing. Bij uitzondering kan geen enkele aanvraag tot terugbetaling van kosten ingewilligd worden indien de aanvraag tot terugbetaling online werd ingediend. Indien de aanvraag telefonisch werd ingediend, kan de terugbetaling enkel ingewilligd worden tegen voorlegging van bewijsstukken.

De reistijden, routes (inchecken, vluchtcode) en namen van de luchtvaartmaatschappijen staan ter indicatie vermeld op de reisovereenkomst, in overeenstemming met artikel 3.2 van de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen. Ze kunnen worden gewijzigd tot op de dag van vertrek. Bij een wijziging (met name van vervoerder) brengt de vervoerder in kwestie (of Club Med® zodra de onderneming hier weet van krijgt) de G.M.® hiervan via de gepaste kanalen op de hoogte. Dit gebeurt uiterlijk bij het inchecken of bij

de overstap op een aansluitende vlucht. Als de G.M.® terecht annuleert omdat Club Med® zijn verplichting om de G.M.® te informeren over de naam van de luchtvaartmaatschappij niet is nagekomen, worden alle bedragen die de G.M.® al heeft betaald teruggestort zonder dat er annuleringskosten worden ingehouden.

1.3. AccommodAtie

Een verblijfsarrangement in een Resort (waartoe ook het zeilschip Club Med® 2 en de door Rondreizen by Club Med® aangeboden arrangementen met verblijf in een Resort behoren) geldt in principe voor een ‘verblijf per accommodatie’ in een standaardaccomodatie (‘Club’ genoemd), behalve in het Resort Kemer (‘verblijf per persoon’).

Een verblijf in een Villa of Chaletappartement wordt ook beschouwd als een ‘verblijf per accommodatie’. Verblijf per accommodatie betekent dat de accommodatie wordt gedeeld met een andere G.M.® die op hetzelfde boekingsformulier en/of boekingsdossier wordt vermeld. Iemand die als enige staat vermeld op een boekingsformulier en/of boekingsdossier, verblijft dus in een eenpersoonskamer met toeslag. Behalve in het Resort Kemer: daar kan een G.M.® zijn kamer delen met een andere, hem onbekende G.M.® (van hetzelfde geslacht). In dit laatste geval en enkel zeer uitzonderlijk, kan het zijn dat Club Med® een G.M.® van kamer moet wisselen tijdens zijn verblijf om de regel te respecteren die voorschrijft dat twee personen van het tegengestelde geslacht die elkaar niet kennen, geen kamer met elkaar kunnen delen.

Op basis van het principe verblijf per accommodatie moet een kind samen met zijn ouders en/of begeleider(s) een kamer delen ofwel apart logeren in een eenpersoonskamer (enkel voor kinderen vanaf 12 jaar) En dit leidt in voorkomend geval tot de betaling van een single-supplement.Voor kinderen die in de kamer van de ouders logeren, worden soms slaapbanken aangeboden (de verkoper deelt de afmetingen op aanvraag mee). Voor kinderen tot 3 jaar wordt in de kamer van de ouders en/of begeleiders een babybedje bijgezet.

Een kind tot 3 jaar wordt niet meegeteld. Bijvoorbeeld: een gezin van vier (4) personen, bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderen van 10 en 2 jaar, wordt ondergebracht in een driepersoonskamer met extra babybedje voor het kind van 2 jaar. Iemand die alleen reist met een kind tot 3 jaar, wordt ondergebracht in een eenpersoonskamer met extra babybedje en moet de toeslag voor eenpersoonsgebruik betalen.

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op Villa’s en Chaletappartementen.

Ouders en/of begeleiders zijn gedurende het hele verblijf in het Resort verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen. Ze moeten dus ook zelf inschatten of hun kind in een eenpersoonskamer kan verblijven (voor zover het ten minste 12 jaar is). De prijzen van de arrangementen van Club Med® verschillen naargelang de gekozen kamercategorie. Het gaat om accommodaties met bepaalde kenmerken, zoals de ligging (bijvoorbeeld: met zeezicht, met terras …) en/of de voorzieningen en faciliteiten.

Het aantal kamers met tussendeur is overigens beperkt en hiervoor geldt een toeslag.

De kamers (in de gereserveerde categorie) worden uitsluitend ter plaatse ingedeeld en kunnen niet bij de boeking worden gereserveerd (behalve op de Club Med® 2).Als de G.M.® voor aankomst rechtstreeks naar het Resort een verzoek om een bepaalde kamer stuurt, wordt dat niet in behandeling genomen. Zulke verzoeken zijn niet bindend voor Club Med®.

Accommodatie – vervoer – toegankelijkheid voor personen met beperkte bewegings-vrijheid

Sommige Resorts zijn beter geschikt voor personen met beperkte bewegingsvrijheid en/of personen die niet zelfstandig kunnen reizen en zich in een rolstoel verplaatsen. We kunnen echter niet garanderen dat u met eigen middelen toegang hebt tot alle activiteiten en voorzieningen van de Resorts. De aanbevolen Resorts en de als niet toegankelijk aangemerkte voorzieningen in die Resorts worden op verzoek meegedeeld in het reisbureau en per telefoon. Personen met beperkte mobiliteit of personen die bijzondere bijstand nodig hebben, worden verzocht zich te informeren bij Club Med® vóór de reservering te bevestigen. Overeenkomstig de EG- verordening Nr 1107/2006 inzake luchtvervoer, moet de luchtvaartmaatschappij minimum 72 uur voor het vertrek kennisgeving van behoefte aan bijstand ontvangen hebben, opdat de nodige bijstand geregeld kan worden. Een niet- autonome persoon (als gevolg van ziekte, een fysieke of mentale handicap) kan door de luchtvaartmaatschappij of Club Med® afgeraden of geweigerd worden om een vlucht te reserveren onder de door de bovengenoemde verordening vastgestelde voorwaarden.Club Med® is niet aansprakelijk voor instapweigering als de G.M.® tijdens de reservering niet duidelijk en correct gemeld heeft dat hij bijstand nodig heeft. De luchtvaartmaatschappij en Club Med® kunnen voorts eisen dat een persoon aanwezig is die deze G.M.® tijdens zijn vervoer en tijdens zijn verblijf de hulp en bijstand kan verlenen die zijn gezondheidstoestand vereist en die nodig zou zijn voor het goede verloop van zijn verblijf, aangezien de G.O.s® en/of G.E.s® van Club Med® hem geen individuele hulp of bijstand kunnen bieden. Enkel onmisbare erkende hulphonden (hiervoor moet verplicht aan Club Med®

 

bewijsstukken voorgelegd kunnen worden die uitgegeven werden door de bevoegde instanties: invaliditeitskaart en medische verklaring dat de reiziger een hulphond nodig heeft) kunnen toegelaten worden op voorwaarde (i) dat ze door de luchtvaartmaatschappijen aanvaard worden op het traject en dat het land van bestemming geen quarantainebepalingen oplegt (ii) dat Club Med® van tevoren hierover volgens de regels en voldoende tijdig werd ingelicht.

2.     Berekening van de prijs van uw vakantie

 • prijs vAn het ArrAngement

De Arrangementen zijn producten die gepersonaliseerd kunnen worden en waarvan de uiteindelijke samenstelling afhangt van de specifieke vraag van de G.M.® overeenkomstig verschillende uiteenlopende criteria zoals de reserveringsdatum, de begindatum van het verblijf, de duur van het verblijf, het gekozen type accommodatie (Club-kamer, Deluxe-kamer, Suite, Villa, Chaletappartement enz… volgens de beschikbare categorieën in het Resort), het type vervoer (chartervlucht, lijnvlucht op reserveringsklassen van Club Med® of niet, low cost-vlucht, TUIFLY-vlucht…), de leeftijd van de G.M.® en eventueel aangevuld met extra à la carte voorzieningen (golfcursus, Petit Club Med®,…). Ieder criterium komt overeen met een of meerdere prijzen en de som hiervan vormt “de totale prijs van het Arrangement”. Om de precieze prijs van de geldende prijzen te kennen voor de samenstelling van het Arrangement, kan de G.M.® zich wenden tot zijn Reisbureau of de website https://www.clubmed. be raadplegen. In ieder geval moet de prijs van het Arrangement verplicht bevestigd worden vóór de reservering.

De prijsvoorbeelden die in de Club Med®-brochures

vermeld staan gelden enkel voor bepaalde weken en zijn enkel geldig voor de genoemde vertrekdata en -plaatsen. Deze kunnen wijzigen en worden dus louter ter informatie meegedeeld. Het tarief voor kinderen/tieners is van toepassing op basis van de leeftijd van het kind op de vertrekdag, en niet op basis van de leeftijd van het kind op het moment dat de reis geboekt wordt.

Indien een bevoegde overheidsinstantie beslist heeft om toeristenbelasting te heffen moet deze verplicht betaald worden.Afhankelijk van het Resort is deze belasting al dan niet inbegrepen in de prijs van het verblijfsarrangement. Indien de toeristenbelasting ter plaatse, bovenop de prijs van het verblijfsarrangement, betaald dient te worden, wordt de G.M.® hiervan in kennis gesteld via de verkoopovereenkomst.

Bovendien behoudt Club Med® zich het recht voor om van de G.M.® de betaling van een toeristenbelasting te eisen indien de gemeente of een andere bevoegde administratieve instantie deze ingevoerd heeft nadat het arrangement gereserveerd werd. In dit geval verbindt de G.M.®, die hiervan op alle mogelijke manieren op de hoogte gesteld werd, zich ertoe om de toeristenbelasting in het Resort te betalen.

In overeenstemming met artikel 4.2.1 kan de prijs van het verblijfsarrangement herzien worden indien het bedrag van de toeristenbelasting wijzigt.

Indien de prijs van een verblijfsarrangement in een bepaald Resort voor een bepaalde datum verschilt van de ene Club Med®-brochure tot de andere, zal de geldende prijs toegepast worden die in de Club Med®-brochure vermeld staat op het moment van de reservering (te weten de laatste Club Med®-brochure).

Reserveringen met luchtvaartdiensten brengen de betaling van variërende heffingen met betrekking tot het vervoer met zich mee. Deze zijn inbegrepen in de totaalprijs met BTW en kunnen wijzigen. De meerkost ten laste van de G.M.® als gevolg van een wijziging in de bovengenoemde heffingen wordt gezien in het kader van de voorwaarden van artikel 4.2.1.

Inschrijfgeld

Voor iedere G.M.® in een boekingsdossier is naast de totale reissom een jaarlijkse bijdrage (vroeger ‘inschrijfgeld’ genoemd) verschuldigd. Deze jaarlijkse bijdrage bedraagt 20 euro per G.M.® vanaf 2 jaar.

Alle G.M.s® in het boekingsdossier van een verblijfsarrangement in een Villa of Chaletappartement moeten inschrijfgeld betalen.

Het inschrijfgeld wordt berekend op de dag van de boeking van het arrangement en is vanaf die datum geldig voor een periode van 12 maanden voor alle boekingen tijdens die periode, ongeacht de vertrekdatum.

Als de G.M.® het inschrijfgeld betaalt, houdt dat in elk geval in dat hij de in het Resort geldende regels aanvaardt, ongeacht of die zijn opgehangen of rechtstreeks door het personeel worden meegedeeld (zoals regels voor de hygiëne en de veiligheid).

 • kortingen en speciAle AAnbiedingen

De kortingen en speciale aanbiedingen vermeld in de brochures van Club Med® en/of op de website www. clubmed.be zijn niet retroactief, niet combineerbaar met elkaar, noch met andere kortingen of speciale aanbiedingen die Club Med® aankondigt (tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld). De in de brochure vermelde kortingen en speciale aanbiedingen van

Club Med® kunnen niet aan iemand anders worden overgedragen. In dit verband wordt erop gewezen dat op de speciale aanbiedingen van Club Med® eerst de bijzondere voorwaarden van de aanbieding en daarna de verkoopvoorwaarden in de brochures van Club Med® van toepassing zijn. G.M.s® die op het moment van de speciale aanbieding al een arrangement hebben geboekt, kunnen er geen gebruik van maken, tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden van die aanbieding.

 1. betAling vAn de vAkAntie

Iedere G.M.® die een verblijfsarrangement koopt moet bevoegd zijn om een overeenkomst af te sluiten, dat betekent minimaal 18 jaar oud zijn, juridisch bekwaam zijn om contracten aan te gaan en niet onder voogdij of curatele staan. Dit waarborgt dat de informatie die door hem of andere familieleden verstrekt is waarheidsgetrouw is.

De G.M.® moet een voorschot van 25% van de totale reissom betalen indien het arrangement 45 dagen of langer voor de voorziene vertrekdatum geboekt wordt (vertrekdatum niet inbegrepen). Indien het arrangement een low cost-vlucht bevat, bedraagt het voorschot 25% van de totaalprijs van het arrangement zonder het vervoer + 100% van de totaalprijs van het vervoer. Het nog verschuldigde bedrag moet zonder fout ten laatste 45 dagen vóór de voorziene vertrekdatum betaald worden zonder dat Club Med® de G.M.® hieraan moet herinneren. Als de G.M.® een reis reserveert voor vertrek binnen de 45 dagen moet de totale reissom van het arrangement betaald worden. In afwijking van het bovenstaande zal de G.M.® ongeacht de reserveringsdatum de totale reissom moeten betalen indien hij niet in België, Luxemburg of Nederland verblijft. In het Reisbureau, telefonisch of op internet komt u te weten welke betaalmiddelen Club Med® aanvaardt.

Contante betaling van het arrangement wordt enkel aanvaard in het Reisbureau en enkel binnen de limiet van het wettelijk toegestane bedrag. Indien de prijs van het arrangement boven de wettelijke limiet ligt, moet het volledige bedrag via cheque of bankkaart betaald worden. Club Med® aanvaardt Kadobonnen en sommige vakantiecheques indien het Club Med®-logo erop afgebeeld staat (meer info in het verkooppunt).

Wat betreft telefonische reserveringen behoudt Club Med® zich de mogelijkheid voor om voor de betaling van de prijs van het arrangement op minder dan 21 dagen voor het vertrek enkel bankkaarten en overschrijvingen te aanvaarden met uitsluiting van andere betaalmiddelen. In de verkooppunten is het mogelijk om met een bankkaart te betalen, om contant te betalen binnen de wettelijk limiet en om met Kadobonnen te betalen, maar enkel in de bevoegde verkooppunten.

Indien de G.M.® bij de reservering het voornoemde voorschot en de jaarlijkse bijdrage met een bankkaart betaalt, kan hij bovendien, naar gelang van het geval, zonder verdere formaliteiten ervoor kiezen om op de vervaldatum via een automatische betaalopdracht het nog verschuldigde bedrag voor het arrangement te betalen.

Club Med® is niet verplicht het arrangement beschikbaar te houden als de reissom niet binnen de gestelde termijn betaald is.Een laattijdige betaling wordt beschouwd als een annulering door de G.M.®. De annuleringskosten bepaald in artikel 4.1.2.zijn dan verschuldigd.De annuleringskosten worden berekend op basis van de verzenddatum van de brief of een andere communicatiemiddel waarbij ontvangstbevestiging mogelijk is (bv. aangetekende brief, e-mail, fax…) waarmee Club Med® de G.M.® op de hoogte brengt van de annulering van het arrangement. De G.M.® betaalt onmiddellijk de hem opgelegde kosten. Club Med® houdt de voorschotten en trekt die af van de verschuldigde kosten. Als de G.M.® bovenstaande betalingstermijnen niet nakomt, heeft Club Med® het recht om die bedragen met alle mogelijke middelen te innen en de G.M.® op zijn ‘incidentenlijst’ te plaatsen, overeenkomstig met de bepalingen van artikel 25 van de gewijzigde Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 ‘Informatique et Libertés’.

Onverminderd het bovenstaande, zal iedere G.M.® die ingeschreven is en vermeld wordt als onderdeel van een verblijf ‘per accommodatie’, daaronder begrepen de accommodatie in een Villa/Chaletappartement (zoals gedefinieerd in hoofdstuk 1.3), ten aanzien van Club Med® de hoofdelijke betaling verschuldigd zijn van de nog verschuldigde reissom van voornoemde accommodatie, alsook, in voorkomend geval, van het bedrag van de schadevergoeding wegens opzegging in geval van gedeeltelijke of volledige opzegging onder de voorwaarden van hoofdstuk 4.

Eén enkele G.M.®. kan een verblijf ‘per accommodatie’ voor meerdere personen boeken. In dit geval wordt deze G.M.® geacht te handelen voor rekening van de andere G.M.s® krachtens een mandaat van deze laatsten waarin aan de G.M.® toestemming gegeven wordt om aan Club Med® alle nominatieve persoonlijke informatie te communiceren van alle betrokken G.M.s® die nodig is voor de inschrijving en voor het verblijf (met name het lidmaatschapsnummer waarmee de medereizigers in dezelfde accommodatie geïdentificeerd kunnen worden). Deze G.M.s® kunnen Club Med® dus niet aansprakelijk stellen voor de ongeoorloofde openbaarmaking van hun nominatieve persoonsgegevens die vermeld staan op de verkoop- en/of reisdocumenten die ter gelegenheid van het verblijf opgesteld zijn.

 1. wijzigingen, Annuleringen en/of opzeggingen

In het kader van dit hoofdstuk hebben de termen “opzegging/ontbinding” en “opzegvergoeding/ontbindings vergoeding” respectievelijk dezelfde betekenis als de termen “annulering” en “boete”.

In overeenstemming met artikel L.121-21-8 van de Franse Consumentenwet heeft de G.M.® geen herroepingsrecht op de aankoop van toeristische voorzieningen.

Er zij in eerste instantie aan herinnerd dat voor de ‘Laste Minute’-aanbiedingen (“LMA”) die enkel op de website https://www.clubmed.be voorgesteld worden, de bijzondere wijzings- en annuleringsvoorwaarden gelden die beschikbaar zijn op voornoemde website.

 • door de g.m
  • wijziging door de g.m

Onverminderd het feit dat de G.M.® de volledige betaling van de reissom verschuldigd is vóór hij vertrekt, mag hij zijn reservering onder voorbehoud van beschikbaarheid zonder kosten wijzigen. Dit geldt niet in de onderstaande gevallen:

 • geen wijziging van de schrijfwijze van zijn naam (of die van andere deelnemers op hetzelfde boekingsformulier)
 • geen wijziging van de datum van de vertrek- en aankomstdag of de heen- en terugreis
 • geen wijziging van de bestemming en de extra gereserveerde voorzieningen
 • geen wijziging aan het verblijfs- ofvervoersarrangement, tenzij het gaat om de toevoeging van personen en/of extra voorzieningen (zoals lessen, kinderopvang …) of de opwaardering van de voorzieningen (zoals een hogere verblijfscategorie of reisklasse). De M.® kan de datum van vertrek of zijn bestemming ook langer dan 14 dagen voor de geplande vertrekdatum zonder kosten wijzigen naar maximaal 7 dagen vóór of maximaal 7 dagen na de oorspronkelijk geplande datum, op voorwaarde dat de waarde van het gewijzigde verblijfsarrangement ten minste gelijk is aan die van het oorspronkelijk geboekte verblijfsarrangement. Dat is mogelijk voor zover er plaats beschikbaar is en geldt niet voor Rondreizen by Club Med® en verblijfsarrangementen met een lijnvlucht, een budgetvlucht of een vlucht met TUIFLY. Een wijzigingsverzoek door een G.M.® wordt geacht aanvaard te zijn door alle G.M.s® in het dossier.

Als de gewenste wijzigingen betrekking hebben op een van de bovengenoemde gevallen, wordt een nieuwe reisovereenkomst opgemaakt en worden wijzigingskosten in rekening gebracht op basis van het volgende barema:

 

Datum van verandering (vertrek- datum niet inbegrepen) 180

dagen voor vertrek

179d

tot 45d voor vertrek

 

44d tot 30d voor vertrek

 

29d tot 8d voor vertek

 

Van 7 dagen tot vertek

Wijzigings- kosten per persoon (pak- ket zonder vervoer, of met vervoer via gechar- terde vlucht of trein)  

 

 

40€

 

 

 

100 €

 

 

 

25%*

 

 

 

50%*

 

 

 

90%*

Wijzigings- kosten per persoon voor vervoer met een lijnvlucht, low cost-vlucht of TUIFLY-

vlucht

 

40 € +

Werkelijke kosten van de

luchtvaart- maat- schappij

 

100 € +

Werkelijke kosten van de

luchtvaart- maat- schappij

 

25%** + Werkelijke kosten

van de luchtvaart- maat- schappij

 

50%** + Werkelijke kosten

van de luchtvaart- maat- schappij

 

90%** + Werkelijke kosten

van de luchtvaart- maat- schappij

 • van de totale prijs van het arrangement

**van de totale prijs van het arrangement zonder vervoer

ArrAngement gereserveerd met de ‘hAppy first’-

AAnbieding

 

Indien de wijziging gaat over een verandering van Resort of Villa/Appartementchalet en/of vertrek-/terugkeerdatum, kan de G.M.® van de ‘Happy First-aanbieding genieten als deze toepasbaar is op het moment dat de overeenkomst gewijzigd wordt (zie voorwaarden van de aanbieding). Bovendien bestaan de wijzigingskosten per persoon uit: Werkelijke kosten luchtvaartmaatschappij voor lijnvlucht, chartervlucht of TUIFLY vlucht.

Indien dit percentage naar beneden herzien wordt (de Luchtvaartmaatschappijen beslissen hierover), zal dit nieuwe percentage toegepast worden op de prijs voor de G.M.®.

De ‘Happy First’-korting die toepasbaar is op de nieuwe overeenkomst wordt opnieuw berekend op basis van het bedrag van het nieuwe geboekte verblijfsarrangement.

 • Annulering door de g.m
  • AnnuleringsvoorwAArden AccommodAties

In geval van annulering door alle G.M.s® van het arrangement ‘per accommodatie’ of door een G.M.® van een verblijfsarrangement voor één persoon, betaalt Club Med® het betaalde bedrag (de jaarlijkse bijdrage wordt alleen bij uitzondering of in geval van overmacht terugbetaald) terug, verminderd met het bedrag van de annuleringskosten volgens onderstaande tabel.

 

 

Datum van verandering (vertrek- datum niet inbegrepen) 180

dagen voor vertrek

179d

tot 45d voor vertrek

 

44d tot 30d voor vertrek

 

29d tot 8d voor vertek

 

Van 7 dagen tot vertek

Wijzigings- kosten per persoon (pak- ket zonder vervoer, of met vervoer via gechar- terde vlucht of trein)  

 

 

40€

 

 

 

100 €

 

 

 

25%*

 

 

 

50%*

 

 

 

90%*

Wijzigings- kosten per persoon voor vervoer met een lijnvlucht, low cost-vlucht of

TUIFLY-vlucht

 

40 € +

Werkelijke kosten van de

luchtvaart- maat- schappij

 

100 € +

Werkelijke kosten van de

luchtvaart- maat- schappij

 

25%** + Werkelijke kosten

van de luchtvaart- maat- schappij

 

50%** + Werkelijke kosten

van de luchtvaart- maat- schappij

 

90%** + Werkelijke kosten

van de luchtvaart- maat- schappij

 • van de totale prijs van het arrangement

**van de totale prijs van het arrangement zonder vervoer

 

De annuleringsaanvragen moeten aan Club Med® worden meegedeeld per brief (of via een andere communicatiemiddel waarbij ontvangstbevestiging mogelijk is) aan het verkooppunt of, indien de reis op afstand (telefonisch, via internet enz) geboekt werd, per correspondentie (of via een andere communicatiemiddel waarbij ontvangstbevestiging mogelijk is) aan Club Méditerranée Louizalaan 523 te 1050 Elsene. De annuleringsaanvraag moet in ieder geval een exemplaar van de overeenkomst bevatten en, in voorkomend geval, alle informatie die verstrekt werd in het kader van het “voor- en natransport”. De annuleringskosten overeenkomstig de bovenstaande bepalingen worden berekend op basis van de verzenddatum, waarbij het postmerk als bewijs geldt. Bij annulering voor rekening van derden moet de schriftelijke toestemming van de belanghebbenden aan de annuleringsaanvraag toegevoegd worden, zelfs als de reis gereserveerd werd voor rekening van deze derden. De desbetreffende terugbetalingen zullen overgemaakt worden aan de persoon die betaald heeft, tenzij deze hier schriftelijk anders over beschikt.

 

 • specifieke voorwAArden voor gedeeltelijke Annulering verblijfsArrAngement per AccommodAtie

 

Indien één G.M.® de reservering ‘per accommodatie’ annuleert, moet deze de annuleringsvergoedingen  uit

4.1.2.1 betalen. De overige ingeschreven G.M.s® zullen

(I) voor zover beschikbaar, een andere accommodatie toegewezen krijgen op basis van hun aantal (eventueel in een eenpersoonskamer) tegen de prijs van de nieuwe accommodatie, of (II) in de oorspronkelijk gereserveerde accommodatie blijven tegen betaling van een toeslag (deze accommodatie heeft een hogere capaciteit dan het aantal overgebleven G.M.s®) die gelijk is aan het totale bedrag van de geannuleerde arrangementen min de voor de annulering verschuldigde annuleringskosten (bv.: een geboekte kamer met verblijf door 4 personen voor een totaalbedrag van 4000 euro, dus 1000 euro p.p.: bij annulering door één persoon 25 dagen voor de vertrekdatum bedragen de annuleringskosten 50% of 500 euro. Indien de overige G.M.s® de oorspronkelijke accommodatie willen behouden, moeten ze een toeslag van 500 euro (1000 euro – 500 euro) betalen. Als de overige G.M.(s)® de accommodatie die Club Med® in overeenstemming met het in (I) bepaalde aanbiedt, weigert/weigeren en/of niet in de oorspronkelijk gereserveerde accommodatie wil/willen verblijven in overeenstemming met de in (II) genoemde bepalingen, is/zijn de G.M.(s)® de onder 4.1.2.1 genoemde annuleringskosten verschuldigd.

 

Club Med® biedt G.M.s® de mogelijkheid om de aanvullende verzekering ‘Club Med® Écran total®’ af te sluiten. Deze dekt belangrijke gebeurtenissen (zoals ziekte, ongeval, beroepsrisico’s, overlijden) en verzekert de voorschotten en alle andere bedragen die uit hoofde van de reservering van een arrangement aan Club Med® verschuldigd zijn (met uitzondering van de jaarlijkse bijdrage). De G. M® die aanspraak maakt moet in ieder geval de verzekeringsmakelaar: MARSH – Tour Ariane – La Défense 9 – 92088 Parijs La Défense Cedex Frankrijk- binnen een termijn van 5 dagen na de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de annulering op de hoogte brengen. Als de G.M.® het voorval later meldt, dekt de verzekering alleen de annuleringskosten die op de dag van de gebeurtenis verschuldigd zijn. De verzekeringspremie wordt, ongeacht het moment van de annulering, in geen enkel geval volledig of gedeeltelijk terugbetaald en kan niet aan iemand anders worden overgedragen. Er wordt eveneens een aanvullende verzekering voorgesteld voor arrangementen in Villa’s en Chaletappartementen.

4.1.3 overdrAcht vAn de reservering

De G.M.® mag zijn reisovereenkomst aan iemand anders

overdragen als deze met betrekking tot het arrangement aan dezelfde voorwaarden voldoet (het moet onder meer gaan om hetzelfde arrangement, dezelfde soort accommodatie, hetzelfde aantal personen, passagiers en kinderen die binnen dezelfde leeftijdscategorie vallen…). Als aan deze voorwaarden is voldaan, moet de overdragende G.M.® zijn boekingskantoor hiervan uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van het betrokken arrangement (15 dagen voor cruises) per aangetekende brief op de hoogte brengen met vermelding van naam, voornaam en adres van de overnemer en de overige deelnemers aan het arrangement. De overdragende G.M.® moet aantonen dat de overnemers aan dezelfde voorwaarden voldoen als hij en dat ze het arrangement dus kunnen overnemen. Het inschrijfgeld en de lidmaatschapsbijdrage blijven verschuldigd en/of worden niet terugbetaald.

 • Voor alle arrangementen: worden € 40 dossierkosten aangerekend voor een aanvraag tot
 • Voor arrangementen met lijnvluchten, chartervluchten of TUIFLY vluchten

Bovenop de € 40 dossierkosten voor alle overdrachtdossiers worden eveneens bijkomende specifieke overdrachtgerelateerde kosten aangerekend zoals met name de uitgavekosten van een nieuw vliegtuig- of treinticket. De overdragende en overnemende G.M.® zijn deze kosten hoofdelijk verschuldigd. Deze kosten zijn verschillend naar gelang de vervoerder en zijn afhankelijk van verschillende factoren (datum van de overdracht, enz…). Deze variabelen kunnen redelijkerwijs niet vooraf meegedeeld worden en worden daarom aan de G.M.® meegedeeld op het moment dat deze een overdracht aanvraagt.

Verduidelijkt wordt dat de overdracht van een verblijfsarrangement met vervoer op een lijnvlucht de annulering van het nominatieve vervoerbewijs tot gevolg heeft en dat de uitgave van een nieuw vervoerbewijs afhankelijk is van de beschikbaarheid voor de vlucht. Deze beschikbaarheid kan al dan niet samengaan met toeslagen (het al dan niet toepassen van een toeslag is afhankelijk van de tariefcategorie van de beschikbare plaatsen ten opzichte van de tariefklasse van het oorspronkelijke arrangement).

Onverminderd het bovenstaande geldt dat de overdracht van een reservering ‘per accommodatie’ alleen mogelijk is met de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de medereizigers van wie de reservering ‘per accommodatie’ in kwestie behouden blijft. Hun schriftelijke toestemming moet bij het verzoek om overdracht worden gevoegd. In geval van een overdracht van een arrangement waarop een ‘Happy First’-korting van toepassing is wordt deze

korting overdraagbaar op de overnemende G.M.®, gegeven het feit dat de voorwaarden van het arrangement ongewijzigd zijn.

4.1.4. gevolgen Als de overnemende g.m

niet voldoet AAn de bovengenoemde overdrAchtvoorwAArden

 

Club Med® kan de overnemende G.M.® van het arrangement de toegang tot het Resort, de Rondreis, de Escapade of Citystop, de Villa, het Chaletappartement of de Cruises weigeren of hem verplichten de totale prijs van het arrangement te betalen, zelfs als de overdragende G.M.® dat bedrag volledig of gedeeltelijk heeft betaald.

 • door club med®
  • wijziging vAn het ArrAngement en de prijs door club med® vóór vertrek

Club Med® besluit soms zelf om af te wijken van de informatie in de brochures of op zijn website www. clubmed.be of moet dat soms doen om redenen waarop het bedrijf geen invloed heeft (bv.: wijziging van de oorspronkelijk geplande programma’s). Als zo’n wijziging een wezenlijk effect heeft op een essentieel onderdeel van het arrangement, dan brengt Club Med® de G.M.® hiervan op de hoogte.

•    Wijziging van het arrangement

De voorzieningen, de activiteiten, het reisschema van een Cruise of een Rondreis en de volgorde van de te bezoeken plaatsen moeten soms zonder voorafgaande waarschuwing wegens dwingende omstandigheden ter plaatse of door de weersomstandigheden worden gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld: watersporten tijdens de moessonperiode).Bovendien overlappen de Rondreizen elkaar op bepaalde data. Het is daarom mogelijk dat de volgorde van het reisschema (voor zover mogelijk met behoud van alle bezichtigingen) wordt omgekeerd of verschoven. Aangezien de brochures lang op voorhand worden gedrukt, gelden de opgegeven openings- en sluitingsdata van de Resorts en sommige van de aangeboden voorzieningen onder voorbehoud van wijzigingen (bijvoorbeeld: het aantal geopende restaurants en bars kan worden gewijzigd, de strandrestaurants of specialiteitenrestaurants kunnen gesloten zijn en ook het sportaanbod kan worden gewijzigd en/of afgestemd op het aantal gasten in het Resort en/of alleen op bepaalde data van het seizoen beschikbaar zijn). Ook de voorzieningen/extra’s met toeslag die in de brochure staan of die bij de boeking of ter plaatse te reserveren zijn, kunnen wegens dwingende omstandigheden ter plaatse

of door de weersomstandigheden zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd of geannuleerd. Club Med® kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

•       Prijswijziging en/of correctie van een duidelijk foute prijs

Behoudt Club Med® zich uitdrukkelijk, ook voor de G.M.s® die al geboekt hebben, de mogelijkheid voor om de prijzen naar boven of naar beneden bij te stellen naar aanleiding van wijzigingen:

 • van de vervoerskosten, met name wat de brandstofprijzen betreft;
 • van de heffingen en belastingen op het aanbod, zoals landingsrechten, heffingen op in- en uitstappen op de luchthavens, havenbelasting (waaronder aanlegkosten tijdens Cruises met de Club Med® 2), belasting op de burgerluchtvaart (solidariteitsbelasting genoemd), ;
 • Van de wisselkoersen die van toepassing zijn op het

De G.M.® heeft onder dezelfde voorwaarden (met inachtneming van dezelfde elementen) recht op een prijsvermindering.

De prijzen in de brochures zijn vastgesteld op basis van de beschikbare economische en fiscale informatie (en voor de arrangementen in de volgende landen op basis van de koers van de Amerikaanse dollar: Australië, Bahama’s, Cambodja, Egypte, Guatemala, India, Indonesië, Mauritius, Mexico, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Verenigde Staten en Vietnam) die van kracht is op het moment dat de brochure wordt opgesteld. De publicatiedatum van de prijzen in de brochures is 04/05/18 voor de Zonbestemmingen Zomer 2018, 20/03/2018 voor de Wintersportbestemmingen Winter 2018-2019 en 30/05/2018 voor de Zonbestemmingen Zomer 2019.

Eventuele wijzigingen van een van de bovengenoemde kosten kan Club Med® volledig in de prijs van het arrangement doorvoeren (de koerswijzigingen worden alleen doorberekend voor voorzieningen die Club Med® in de betrokken valuta moet betalen).Voor G.M.s® die al ingeschreven zijn kan geen enkele prijswijziging doorgevoerd worden vanaf 20 dagen voor de voorziene vertrekdatum.

Club Med® behoudt zich voorts de mogelijkheid voor om de prijs die aan de G.M.® meegedeeld werd tijdens de reservering te corrigeren in geval van een duidelijke onjuistheid, bijvoorbeeld als gevolg van een bug die niet rechtstreeks kan toegeschreven worden aan Club Med®.

•   Gevolgen van de wijzigingen van het arrangement en de prijs

Als er volgens de bovengenoemde voorwaarden sprake is van een wezenlijke wijziging van het arrangement en/ of de prijs (en niet van een correctie van een duidelijk foute prijs), verbindt Club Med® zich ertoe zijn G.M.s® hierover zo snel mogelijk en uiterlijk 20 dagen voor de geplande vertrekdatum in het geval van een prijswijziging (en niet van een correctie van een duidelijk foute prijs) te informeren via alle mogelijke middelen (onder de vorm van een duurzame gegevensdrager in de zin van de Richtlijn Pakketreizen van 25/11/2018) met mogelijkheid tot ontvangstbevestiging (bv: aangetekende brief, e-mail, fax). In dit verband wordt als wezenlijk beschouwd: een prijsverhoging met meer dan 8% vergeleken met de prijs in de verkoopovereenkomst. In geval van een wezenlijke wijziging, kan de G.M.®:

 • hetzij zijn reisovereenkomst annuleren zonder dat hij annuleringskosten verschuldigd is aan Club Med® en de bedragen die hij heeft betaald zullen 14 (veertien) dagen na de ontbinding van de verkoopovereenkomst gestort worden;
 • hetzij de door Club Med® voorgestelde wijziging van het arrangement en/of de prijs In dat geval wordt een aanhangsel met de wijzigingen bij de reisovereenkomst gevoegd.

De G.M.® moet zijn schriftelijke annulering of aanvaarding van de wijziging binnen 7 dagen nadat hij de kennisgeving van Club Med® heeft ontvangen op zodanige wijze sturen (aangetekende brief, fax, e-mail …) dat de ontvangst ervan kan worden bevestigd. Indien de G.M.® niet binnen de gestelde termijn reageert, wordt aangenomen dat hij de wijziging heeft aanvaard.

 • volledige opzegging (of Annulering)

door club med®

Als Club Med® vóór vertrek genoodzaakt is het door de G.M.® geboekte arrangement te annuleren, wordt de G.M.® een vervangend arrangement aangeboden op basis van beschikbaarheid. Zo snel mogelijk nadat het feit is vastgesteld dat de annulering rechtvaardigt, wordt de G.M.® schriftelijk in kennis gesteld van de annulering van zijn geboekte arrangement en krijgt hij een voorstel voor een vervangend arrangement. Dit op zodanige wijze dat de ontvangst van die mededeling kan worden bevestigd. De datum waarop de G.M.® de ontbinding (of annulering) van het arrangement kan tegenwerpen wordt berekend op basis van de verzenddatum van de aangetekende brief, mail, fax… waarbij het postmerk van de aangetekende brief als bewijs geldt. Indien de G.M.® niet binnen 7 dagen nadat hij van Club Med® een bericht van annulering heeft ontvangen aan Club Med® op zodanige wijze dat de ontvangst ervan kan worden bevestigd (aangetekende brief, fax, e-mail …) meegedeeld heeft gebruik te willen maken van het aangeboden vervangende arrangement,

 

krijgt hij de volledige reissom terug die hij heeft betaald. Ook ontvangt de G.M.® als schadeloosstelling een bedrag dat gelijk is aan de annuleringskosten die hij verschuldigd zou zijn geweest, mocht de annulering op die datum op zijn initiatief hebben plaatsgevonden, met uitzondering van een geval van overmacht waarop Club Med® geen invloed heeft. Indien de G.M.® gebruik maakt van het vervangende arrangement zal hij geen schadeloosstelling ontvangen en als de prijs van het vervangende arrangement lager is dan de prijs van het oorspronkelijk geboekte arrangement, zal het verschil van het nog verschuldigde bedrag afgetrokken worden of terugbetaald worden indien het volledig bedrag al betaald is. Indien de prijs van het vervangende arrangement hoger is zal de G.M.® dit verschil aan Club Med® moeten betalen.

4.2.3 ontbinding (of Annulering) indien het minimumAAntAl deelnemers niet bereikt is

 

Als Club Med® vóór vertrek genoodzaakt is het door de G.M.® geboekte arrangement te annuleren omdat het aantal ingeschreven reizigers onder het minimumaantal reizigers ligt dat voorzien is (bv voor de producten Ontdekkingsreizen by Club Med®), wordt de G.M.® hiervan op de hoogte gesteld. Indien de reis langer dan zes (6) dagen duurt, zal de kennisgeving uiterlijk twintig

(20) dagen vóór het begin van het arrangement aan de G.M.® gestuurd worden. Indien de reis twee (2) tot zes (6) dagen duurt, zal de kennisgeving uiterlijk zeven

(7) dagen vóór het begin van het arrangement aan de G.M.® gestuurd worden. Indien de reis minder dan twee

(2) dagen duurt, zal de kennisgeving uiterlijk 48 uur vóór het begin van het arrangement aan de G.M.® gestuurd worden. In dit geval krijgt de G.M.® de volledige reissom terug die hij heeft betaald.

 1. kinderen
  • reserveren vAn een ArrAngement ‘kind’ (minderjArige tot 18 jAAr)

Een minderjarige moet tijdens de volledige duur van het arrangement onder begeleiding staan van een volwassene die voor hem zorgt. Als de begeleider niet de ouder (of wettelijke vertegenwoordiger belast met de voogdij) van de minderjarige is, of als een van de ouders alleen is (in geval van een scheiding), moet de begeleider voor de minderjarige in kwestie de schriftelijke toestemming van diens vader, diens moeder of diens wettelijke vertegenwoordiger voorleggen. Daarin moeten de voorwaarden staan waaronder de begeleider voor de minderjarige zorgt en verantwoordelijk is tijdens het gebruik van het verblijfsarrangement. Deze schriftelijke toestemming moet worden gegeven op het speciale formulier van Club Med® dat in alle verkooppunten verkrijgbaar is. Ook moet de begeleider voor het kind het visum en inentingsbewijs voorleggen die eventueel vereist zijn in het land van bestemming.

Indien een minderjarige zonder zijn wettelijke vertegenwoordigers reist, moet tijdens de reservering aan Club Med® de contactgegevens meegedeeld worden van de G.M.® die ter plaatse verantwoordelijk is voor het kind – en eventueel ook de contactgegevens van de minderjarige zelf als die er zijn – zodat zij indien nodig snel gecontacteerd kunnen worden.

We wijzen erop dat alle bovengenoemde documenten bij de boeking moeten worden voorgelegd. Als dat niet het geval is, kan Club Med® een boeking voor de betrokken minderjarige weigeren. Club Med® behoudt zich ook het recht voor om de informatie in de voorgelegde documenten op juistheid te controleren en eventueel het betreffende verblijfsarrangement van rechtswege en zonder verdere formaliteiten te annuleren. Deze annulering wordt beschouwd als een annulering waarbij de G.M.® geen enkel recht heeft om de geleden schade op Club Med® te verhalen. Als gevolg van de annulering van het verblijfsarrangement van de begeleider wordt het verblijfsarrangement van de minderjarige bovendien automatisch van rechtswege en zonder verdere formaliteiten geannuleerd.

 • inschrijving in de kinderclubs vAn club med®

Ga voor praktische informatie over de inschrijving en ontvangst in de kinderclubs (Baby Club Med®, Petit Club Med®, Mini Club Med®) en clubs voor tieners (Juniors’ Club Med® en Club Med Passworld®) naar uw erkende reisagent of kijk op www.clubmed.be. In de Baby Club Med® en de Petit Club Med® is het aantal plaatsen beperkt, niet alleen per leeftijdscategorie (bijvoorbeeld: 4 maanden tot 2 jaar voor de Baby Club Med®), maar ook per leeftijdsgroep (bijvoorbeeld voor de Petit Club Med®:‘2 jaar’ en ‘3 jaar’).

Het kan dus voorkomen dat reserveren voor uw kind niet mogelijk is omdat het maximale aantal kinderen in zijn leeftijdsgroep al is bereikt. We wijzen erop dat Club Med® geen plaats kan reserveren als het kind op de dag van vertrek niet de vereiste leeftijd heeft voor een van de bovengenoemde kinderclubs.

Kinderen en jongeren blijven volledig onder de verantwoordelijkheid van hun begeleider buiten het kader van de door een van de kinderclubs georganiseerde activiteiten. In Resorts met een Club Med® Passworld® en sommige Resorts met een Juniors’ Club Med®, hebben

jongeren vrij toegang tot hun eigen zone. We wijzen er wel op dat de begeleider volledig verantwoordelijk blijft voor de jongere.

In sommige Resorts zijn kinderen jonger dan 2 jaar (jonger dan 4 maanden in sommige Resorts), jonger dan 8 jaar (Club Med 2) en minderjarigen onder de 18 (Resorts voor volwassenen) niet welkom.

In ‘Onze Resorts onder de loep’ staat welke kinderclubs per Resort beschikbaar zijn en voor welke kinderclubs een toeslag op het arrangement geldt. Het pictogram ‘Resort voor kinderen’ dat bij de beschrijving van een Resort staat, betekent alleen dat er kinderopvang is, maar geeft geen informatie over het soort kinderclub.

In een aantal Resorts biedt Club Med® de voorziening ‘Pyjamas Club®’ aan. De G.O.s® van de Baby Club Med® of Petit Club Med® passen dan op basis van een uurtarief ‘s avonds op kinderen van een (door het Resort) te bepalen leeftijdscategorie.

Sommige van de genoemde voorzieningen maken geen deel uit van het arrangement (tenzij als uitzondering en/of speciale aanbieding).Voor zover beschikbaar kunt u ze ter plaatse in het Resort reserveren en betalen. De prijzen en de voorwaarden worden in het Resort bepaald. In sommige Resorts verstrekt Club Med® op verzoek van de G.M.® de gegevens van een afzonderlijke oppasdienst. De ouders moeten dan rechtstreeks contact opnemen met die dienst. Club Med® is in geen geval aansprakelijk voor de verleende diensten, die de derde volledig op eigen verantwoordelijkheid verleent.

 1. formAliteiten
  • douAneformAliteiten

Voor een soepel verloop van de reis moet de G.M.® in het bezit zijn van geldige reis- en identiteitspapieren. Alle bijkomende formaliteiten moeten door de G.M.® voor eigen rekening en op zijn eigen verantwoordelijkheid vervuld worden. Club Med® neemt in geen enkel geval de individuele verantwoordelijkheid van de G.M.® over. De G.M.s® moeten zelf vóór vertrek inlichtingen inwinnen over alle formaliteiten en ervoor zorgen dat ze de nodige documenten verkrijgen (het paspoort moet in principe nog minimaal 6 maanden na terugkomst geldig zijn, visum, ESTA-formulier als u naar of door de Verenigde Staten reist, gezondheidscertificaat, inentingen… ) opdat ze gedurende de volledige reisperiode in orde zijn.

Indien deze formaliteiten niet nageleefd worden of als de G.M.® – ongeacht de reden – geen geldige reis- en identiteitspapieren kan voorleggen en indien dit leidt tot een vertraging, een instapweigering of een verbod om het grondgebied te betreden, blijft dit de verantwoordelijkheid van de G.M.® en alle financiële kosten die dit tot gevolg kunnen hebben blijven voor zijn rekening, zonder dat Club Med® de dienstverlening terugbetaalt of vervangt. Alle informatie over de nodige documenten en formaliteiten zijn beschikbaar bij de bevoegde diplomatieke posten van het land van vertrek, eventueel het doorreisland, en het land van bestemming. De contactgegevens zijn beschikbaar in onze Reisbureaus en verkooppunten.

Om uw reis goed voor te bereiden raadt Club Med® u aan om deze website te raadplegen: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_ het_buitenland

Bovendien kan de G.M.® in de verkooppunten van Club Med® geüpdatet informatie verkrijgen zoals die meegedeeld werd door de consulaten (of ambassades) van de verschillende landen van bestemming (namelijk land van vertrek en van aankomst), de doorreislanden of de landen waar een tussenstop gemaakt wordt. De contactgegevens van de consulaten of ambassades van deze landen kunnen eveneens in het verkooppunt verkregen worden. Belgische minderjarigen moeten in het bezit zijn van hun eigen geldige reis- en identiteitspapieren: nationale identiteitskaart, paspoort of visum, ESTA-formulier afhankelijk van het doorreisland en, in voorkomend geval, het land van bestemming. Het trouwboekje vormt geen identiteitsbewijs dat toestemming geeft om het grondgebied te verlaten, maar Club Med® raadt echter wel ten sterkste aan dat alle niet-begeleide minderjarigen die zonder hun wettelijke vertegenwoordigers reizen in het bezit zijn van een kopie van het trouwboekje.

Als een minderjarige niet onder begeleiding reist van een persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, moet de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt aan de minderjarige de toestemming geven om het grondgebied te verlaten a.d.h.v. een specifiek formulier dat hij/zij ondertekend heeft en dit formulier moet vergezeld zijn van een duidelijk leesbare fotokopie van een officieel document dat de identiteit van de ondertekenaar aantoont. G.M.s® die onderdaan zijn van een andere EU-land of land uit de Europese Economische Ruimte kunnen zich vóór de reservering tot het Club Med® Reisbureau wenden voor relevante douane- informatie. Sommige aanvragen kunnen een invloed hebben op de termijn van de afhandeling van het dossier. Club Med® raadt ten sterkste aan om inlichtingen in te winnen bij het consulaat of de ambassade van de landen van bestemming.

 • gezondheidsvoorschriften

Inentingen – gezondheid: G.M.s® krijgen de vraag om zich te houden aan de gezondheidsvoorschriften voor elk

land. Club Med® raadt u ook aan om de onderstaande websites te raadplegen: https://www.itg.be/N/reisgeneeskunde https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_ het_buitenland

tijdens het verblijf

 1. betAling vAn uitgAven ter plAAtse
  • betAling vAn uitgAven ter plAAtse

De G.M.® betaalt zijn uitgaven aan  de  bar  (die niet zijn inbegrepen in zijn arrangement) met zijn Club Med® betaalkaart met chip (Club Med Pass) of met een creditcard. Alle overige uitgaven (boetiek, schoonheidsbehandelingen …) kunnen ook worden betaald met de ‘Club Med Pass’ (meer informatie over de voorwaarden en het gebruik ervan is verkrijgbaar in het Resort) of met een creditcard.

Andere beschikbare voorzieningen (ook wel‘hotelservice’ genoemd), waaronder stomerij, wasserij, kok aan huis in de Villa’s en sommige internetverbindingen, kunnen tegen betaling ter plaatse worden gereserveerd naargelang van beschikbaarheid. Hierbij gelden de voorwaarden en prijzen van het Resort.

Vóór vertrek uit het Resort moet de G.M.® de rekening vereffenen voor alle uitgaven die hij tijdens zijn verblijf met zijn “Club Med® Pass” kaart/armband betaald heeft. Dit verschuldigde bedrag moet betaald worden in de lokale valuta of met een internationale betaalkaart.

Indien de G.M.® niet de uitgaven vereffend die hij in het Resort met zijn ‘Club Med® Pass’-kaart betaald heeft, behoudt Club Med® zich het recht voor om het totale bedrag van deze uitgaven te debiteren van de bankkaart die de G.M.® gebruikt heeft om de ‘Club Med® Pass®’- rekening te openen. Onverminderd het bovenstaande geldt dat Club Med® zich het recht voorbehoudt om de G.M.® op de ‘incidentenlijst’ te plaatsen.

In sommige Resorts wordt de zogenaamde “Easy Check Out”-service voorgesteld waarbij alle uitgaven van de G.M.® in het Resort automatisch gefactureerd worden na zijn vertrek. De G.M.® kan zich vóór zijn vertrek of ter plaatse in het Resort voor deze service inschrijven op zijn klantaccount op de website www.clubmed.be. Het bedrag van de uitgaven zal van de bankkaart gedebiteerd worden die opgegeven werd bij de inschrijving voor deze service en de opening van de “Club Med® Pass®”- account.

De activiteiten die georganiseerd worden door niet aan Club Med® gelieerde externe dienstverleners (zowel binnen als buiten het Resort) en die de G.M.® ter plaatse reserveert en/of betaalt, zijn niet inbegrepen in het arrangement. De organisatie van die activiteiten is in handen van derden, die hiervoor dan ook volledig verantwoordelijk zijn.

 • een ArrAngement ter plAAtse boeken en verlengen

 

Voor een rechtstreekse boeking, verlenging en/of wijziging van een verblijfsarrangement ter plaatse gelden de prijzen van het Resort in kwestie. Op de boeking van een verblijfsarrangement ter plaatse zijn de verkoopvoorwaarden van het betreffende Resort van toepassing. Voor de verlenging van een verblijfsarrangement of de wijziging naar een hogere kamercategorie ter plaatse gelden de voorwaarden van het oorspronkelijke boekingsformulier. Een ter plaatse geboekt arrangement (inclusief verlenging en/ of wijziging naar een hogere kamercategorie) moet op de dag van de boeking volledig worden betaald. De wijziging van een hogere kamercategorie naar een lagere geeft geen recht op enige terugbetaling. In een Resort kan geen verblijfsarrangement voor een ander Resort worden geboekt, maar uitsluitend een verblijfsarrangement zonder vervoer in het Resort zelf. Elke boeking, verlenging van het verblijf en/of wijziging van accommodatie is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Een verblijfsarrangement kan alleen ter plaatse worden geboekt door degene die er gebruik van maakt en door middel van een betaling op zijn naam. Het is ter plaatse niet mogelijk om voor rekening van iemand anders een verblijfsarrangement te boeken en te betalen.

 • AAnbod excursiebAlie

Het gaat over excursies, sporten en activiteiten die door de excursiebalie van het Resort worden aangeboden.

Het aanbod van de excursiebalie in het Resort is niet inbegrepen in de prijs van het arrangement. Excursies moeten ter plaatse bij de excursiebalie worden gereserveerd en in de plaatselijke munteenheid of volgens de modaliteiten van de excursiebalie worden betaald. In het Resort wordt informatie gegeven over het verloop en de reservering (vereist minimum- en/of maximumaantal deelnemers) van de activiteiten, net als over de wijzigings- of annuleringsvoorwaarden.We wijzen er ook op dat de excursies, sport en ontspanning worden georganiseerd door externe dienstverleners en dat deze hiervoor dan ook de volledige verantwoordelijkheid dragen.

Voor bepaalde Resorts kunnen excursies, sporten en andere activiteiten al bij de reservering van het verblijf

 

worden aangeboden.

De G.M.® betaalt hiervoor  een  toeslag  op  de  prijs van het arrangement. Hiervoor gelden de verkoopvoorwaarden van het arrangement (zoals de annulerings-, onderbrekings- en wijzigingsvoorwaarden), tenzij bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. Praktische informatie over de excursies (datum, tijdstip

…) worden in het Resort bekendgemaakt.

 1. onderbreking tijdens het verblijf

Bij een onderbreking van het verblijf en/of als de G.M.® geen gebruik maakt van bepaalde voorzieningen die in het arrangement zijn inbegrepen of die hij bij de boeking voor een meerprijs heeft gereserveerd (zoals een skipas, skilessen, cursussen, Baby Club Med®, Petit Club Med®, Spa-arrangementen, excursies, skimateriaal …), heeft hij geen recht op terugbetaling of op een tegoedbon. Dat geldt ook voor de annulering van een Rondreis vanuit het Resort.

De verklaring dat de G.M.® het Resort voortijdig heeft verlaten of geen gebruik heeft gemaakt van een of meer van bovenbedoelde voorzieningen, kan in geen geval worden beschouwd als bewijs voor enig recht op terugbetaling.

 1. wijziging vAn het ArrAngement door

club med®

 • wijziging vAn het ArrAngement door club med®

Indien Club Med® na het vertrek een of meer wezenlijke onderdelen van de reisovereenkomst niet kan uitvoeren, belooft Club Med® om al het mogelijke te doen om de oorspronkelijk geplande voorzieningen te vervangen en de eventuele hogere kosten voor deze nieuwe voorzieningen volledig voor zijn rekening te nemen.

Als deze nieuwe voorzieningen goedkoper zijn dan degene die de G.M.® oorspronkelijk heeft betaald, dan krijgt hij het verschil bij terugkomst volledig terugbetaald. De G.M.® kan de vervangende voorziening die hem op de bovengenoemde wijze wordt aangeboden alleen weigeren om gegronde redenen. Als Club Med® geen vervangende voorziening kan aanbieden of indien de G.M.® deze om gegronde redenen weigert, krijgt de G.M.®, zonder extra kosten, een vervoerbewijs voor een vergelijkbare terugreis naar de plaats waar hij vertrokken is of naar een andere plaats waarover Club Med® en de G.M.® het eens zijn geworden.

 • nonconformiteit vAn de overeenkomst

Indien de G.M.® ter plaatse een non-conformiteit vaststelt moet hij dit zo snel mogelijk aan de receptie van het Resort melden; de contactgegevens zijn op de verkoopovereenkomst te vinden.

Club Med® kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor non-conformiteiten die toe te schrijven zijn aan de G.M.®, een derde die niet bij de uitvoering van de in het arrangement begrepen diensten is betrokken of als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

 • In geval van non-conformiteit van een dienst: verhelpt Club Med® de non-conformiteit tenzij dit onmogelijk is of indien de oplossing onevenredig hoge kosten met zich meebrengt, rekening houdend met de mate van non- conformiteit en de waarde van de desbetreffende In dat geval kent Club Med® een prijsvermindering toe. Indien Club Med® niet aan de non-conformiteit verhelpt, weigert de non-conformiteit te verhelpen of indien een onmiddellijke oplossing vereist is kan de G.M.® de non- conformiteit zelf verhelpen en om terugbetaling van de nodige uitgaven verzoeken.
 • In geval van non-conformiteit van een groot deel van de services: verbindt Club Med® zich ertoe om al het mogelijke te doen om aan de G.M.® andere passende voorzieningen voor te stellen die van gelijkwaardige of hogere kwaliteit zijn. Indien de voorzieningen van mindere kwaliteit zijn, zal Club Med® een gepaste prijsvermindering

Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van het arrangement en indien Club Med® niet hieraan binnen een redelijke termijn kan verhelpen, kan de G.M.® de overeenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en om een prijsvermindering en/of een afzonderlijke schadevergoeding verzoeken.

 • de g.m ondervindt ter plAAtse problemen

Indien de G.M.® ter plaatse moeilijkheden ondervindt kan hij om hulp vragen aan de receptie van het Resort of aan een andere contactpersoon waarvan de gegevens vermeld staan op de verkoopovereenkomst.

 1. wAArdevolle voorwerpen

We raden de G.M.® aan om tijdens zijn verblijf geen waardevolle voorwerpen, identiteitspapieren of sieraden onbeheerd achter te laten in zijn kamer.

Club Med® is niet aansprakelijk voor diefstal van

waardevolle voorwerpen of sieraden die niet in het kluisje van de kamer of in de centrale kluis van het Resort zijn geplaatst. De verzekering van Club Med® vergoedt diefstal van deze voorwerpen alleen indien braak wordt vastgesteld. De G.M.® moet zelf aangifte doen bij de plaatselijke overheid. Bovengenoemde voorwerpen mogen nooit in de (al dan niet afsluitbare) kastjes in het Resort worden bewaard.

 1. fotos

Van meerderjarige en minderjarige G.M.s® worden tijdens hun verblijf mogelijk foto’s en films gemaakt. De foto’s kan de G.M.® ter plaatse kopen. De films worden gemaakt ter vermaak om in het Resort te laten zien.

Een afdruk of vertoning van een foto of film met zijn beeltenis in het Resort is eenmalig. Alle films en foto’s die van hem gemaakt zijn en die eventueel getoond zijn, worden na zijn vertrek niet meer vertoond en worden vernietigd.Als een G.M.® niet wil worden gefotografeerd of gefilmd tijdens zijn verblijf, moet hij dit vooraf schriftelijk aan Club Med® laten weten.

ANDERE BEPALINGEN

 1. AAnsprAkelijkheid

Club Med® is in geen geval aansprakelijk voor omstandigheden als gevolg van overmacht, voor de niet-levering van in de reisovereenkomst genoemde voorzieningen door een andere partij en voor een niet-correcte uitvoering van de reisovereenkomst die aan G.M.s® te wijten is. We wijzen erop dat externe aanbieders altijd als enige aansprakelijk zijn voor de voorzieningen die ze organiseren buiten het verband van Club Med® (sporten, excursies …), vervoer van en naar de bestemming, en alle andere diensten die ze leveren op verzoek van de G.M.®. Club Med® is hiervoor dan ook niet aansprakelijk.

Voor de wifiverbinding geldt dat de gebruiker de gebruiksvoorwaarden van de provider aanvaardt. Indien Club Med® aansprakelijk wordt gesteld, is zijn aansprakelijkheid op basis van internationale verdragen (meer bepaald de verdragen van Warschau en Montreal voor vliegverkeer) beperkt door de aansprakelijkheid van zijn eigen dienstverleners.

De aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen waarmee wordt gevlogen in het kader van uw arrangement en die van hun agentschappen of medewerkers is, in geval van schade en bij alle soorten klachten over het vervoer van passagiers en bagage door de lucht, beperkt volgens wat bepaald is in hun vervoersvoorwaarden. Deze voorwaarden moeten zijn opgesteld in overeenstemming met de geldende internationale verdragen op dit vlak (verdrag van Warschau van 12 oktober 1929 en verdrag van Montreal van 28 mei 1999) en/of de Europese verordeningen 2027/97 van 9 oktober 1997, 889/2002 van 30 mei 2002, 261/2004 van 11 februari 2004, 1107/2006

van 5 juli 2006 en 1008/2008 van 28 september 2008. Die verordeningen regelen de aansprakelijkheid van de in de Europese Unie gevestigde luchtvaartmaatschappijen bij nationaal of internationaal vervoer. In dit verband benadrukt Club Med® dat volgens de bovengenoemde regels er geen financiële limieten gelden op het vlak van de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij voor de geleden schade als passagiers overlijden of een lichamelijk letsel oplopen bij een ongeluk aan boord van het vliegtuig of tijdens het in- en uitstappen.Voor schade tot 113.100 SDR (‘bijzondere trekkingsrechten’ – kijk voor de waarde in euro op http://www.imf.org/external/ np/fin/data/rms_sdrv.aspx) kan de luchtvaartmaatschappij vorderingen tot schadeloosstelling niet betwisten, tenzij de vervoerder bewijst dat de schade werd veroorzaakt door de schuld van het slachtoffer.

Boven dat bedrag kan de luchtvaartmaatschappij zich tegen een vordering verzetten of haar aansprakelijkheid beperken als zij of haar agentschappen kunnen bewijzen dat ze alle redelijke maatregelen getroffen hebben om de schade te voorkomen of in de onmogelijkheid verkeerden om dat te doen. De vervoerder betaalt uiterlijk 15 dagen nadat de identiteit van de natuurlijke persoon die recht heeft op een schadevergoeding is vastgesteld, een voorschot dat toereikend moet zijn om de onmiddellijke economische noden te lenigen en dat evenredig is aan het geleden nadeel. In geval van overlijden moet dit voorschot ten minste 16.000 SDR per reiziger bedragen. Dat voorschot betekent evenwel niet dat enige aansprakelijkheid wordt erkend. Het mag worden verrekend met elk bedrag dat later op basis van de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij wordt uitgekeerd. Dit voorschot hoeft niet te worden terugbetaald, tenzij de schade de schuld is van het slachtoffer of als degene die het voorschot ontvangen heeft geen recht had op een schadevergoeding.

Bij vertraging of annulering van de vlucht  of als een passagier wordt geweigerd aan boord, is de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk volgens de voorwaarden en binnen de limieten die zijn gesteld in de Verordening (EG) nr. 261/2004 van 11 februari 2004 (van toepassing op passagiers die vertrekken vanuit een luchthaven op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie en op passagiers die vertrekken vanuit een luchthaven in een derde land naar een luchthaven op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie, tenzij de passagiers bepaalde voordelen of een compensatie hebben ontvangen of bijstand hebben gekregen in

dat derde land, indien de luchtvaartmaatschappij een   communautaire               luchtvaartmaatschappij is). In deze verordening staat welke bijstand de luchtvaartmaatschappij de betrokken passagiers moet bieden en het bedrag van de compensatie waarop ze recht hebben.Als de passagiers vertraging oplopen, moet de luchtvaartmaatschappij een schadevergoeding betalen, tenzij ze alle redelijke maatregelen getroffen heeft om de schade te voorkomen of in de onmogelijkheid verkeerde om dat te doen. Krachtens het verdrag van Montreal is de aansprakelijkheid bij vertraging van de passagiers beperkt tot 4694 SDR. In geval van vertraging van bagage is de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk voor de schade, tenzij ze alle redelijke maatregelen getroffen heeft om de schade te voorkomen of in de onmogelijkheid verkeerde om dat te doen. De aansprakelijkheid bij vertraging van bagage bedraagt maximaal 1131 SDR. Bij vernietiging, verlies of beschadiging van bagage is de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk tot een bedrag van 1131 SDR. Wanneer het aangegeven bagage betreft, is de luchtvaartmaatschappij ook aansprakelijk als ze niet in gebreke is gebleven, tenzij de bagage al beschadigd was. Wanneer het niet-aangegeven bagage betreft, is de luchtvaartmaatschappij alleen aansprakelijk als ze in gebreke is gebleven. Er kan een hogere aansprakelijkheid gelden als de passagier voor hij aan boord ging een speciale verklaring heeft afgelegd en een aanvullende vergoeding heeft betaald. In geval van verlies of beschadiging van aangegeven bagage en in geval van vertraging van bagage moet de passagier dit door de luchtvaartmaatschappij laten vaststellen voordat hij de luchthaven verlaat en hiervan een bewijs vragen. Daarna moet hij binnen respectievelijk 7 en 21 dagen na de datum waarop hij over de bagage had moeten beschikken, een schriftelijke klacht indienen. Als de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert niet dezelfde is als de maatschappij waarmee het contract werd gesloten, kan de passagier een klacht of een vordering tot schadeloosstelling aan elk van beide maatschappijen richten. Als de naam of code van een luchtvaartmaatschappij op het ticket staat, moet een gerechtelijke procedure om schadeloosstelling te verkrijgen worden gestart binnen twee jaar na het tijdstip van aankomst van het vliegtuig of het tijdstip waarop het vliegtuig had moeten aankomen. Aangezien de burgerlijke aansprakelijkheid (ongeval, incident, diefstal) per land kan verschillen, raadt Club Med® de G.M.® ten zeerste aan om hiervoor een aparte verzekering te sluiten. Club Med® raadt de G.M.® ook aan om geen waardevolle voorwerpen, contant geld, sieraden, fototoestellen, videocamera’s, sleutels of identiteitspapieren achter te laten in de bagage die hij aan de luchtvaartmaatschappij afgeeft en in elk geval te zorgen dat zijn bagage waterdicht en op slot is.

Indien de G.M.® zich niet aan de regels houdt, behoudt Club Med® zich het recht  voor  –  onverminderd het recht van Club Med® om schadevergoeding te eisen voor de geleden schade – om alle noodzakelijke maatregelen te nemen tegen de overtreder. De G.M.® wordt dan meer bepaald verwijderd uit het Resort en op de ‘incidentenlijst’ geplaatst.

Als de G.M.® op deze lijst staat, houdt dat in dat hij de eventueel beschikbare voordelen verliest en dat alle verblijfsarrangementen die hij mogelijk al heeft gereserveerd worden geannuleerd. De annulering wordt dan beschouwd als een annulering door de G.M.®.

 1. klAchten

Gelieve ons uw eventuele klachten over het arrangement binnen de 30 dagen na het einde van de verbruiksperiode van het arrangement te laten toekomen op zodanige wijze dat de ontvangst ervan kan worden bevestigd. Op onze website https://www.clubmed.be vindt u onder de rubriek “Contact” een formulier dat u kunt gebruiken om uw klacht in te dienen.

Nadat u de zaak aanhangig heeft gemaakt bij de Klantendienst en indien u binnen een redelijke termijn geen antwoord heeft ontvangen dat bevredigend is voor beide partijen, kunt u via het platform http://ec.europa. eu/consumers/odr/ uw klacht indienen indien het om een online reservering gaat.

Klachten die verband houden met de schadeverzekering of wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Club Med® moeten schriftelijk ingediend zijn geweest in het Resort vóór het vertrek uit het Resort, bij de verantwoordelijke van de Rondreis, of in voorkomend geval bij de vervoerder indien het geschil voorvalt tijdens het vervoer op de heen- of terugreis dat door Club Med® georganiseerd werd.

Onverminderd het bovenstaande moeten alle klachten rechtstreeks verstuurd worden aan de verzekeringsmakelaar MARSH – Tour Ariane – La Défense 9 – 92088 Parijs La Défense Cedex Frankrijk.

 1. persoonsgegevens

Bij de eerste boeking bij Club Med® krijgt de G.M.® een lidmaatschapsnummer dat gemeenschappelijk is voor alle leden van zijn gezin (maximaal twee volwassenen die gehuwd zijn of verklaren dat ze samenwonen op hetzelfde adres in België, en hun minderjarige kinderen) of, bij gebrek daaraan, een persoonlijk lidmaatschapsnummer. Dat nummer wordt gebruikt voor toegang tot de boekingen en persoonsgegevens van de G.M.®. De G.M.s® moeten dat nummer dus geheimhouden of een persoonlijk lidmaatschapsnummer vragen als hun

 

gezinssituatie verandert. Club Med® is niet aansprakelijk voor schade als het nummer wordt bekendgemaakt of gebruikt en dit niet aan de onderneming toe te schrijven is.

Bij het sluiten van de overeenkomst gaat de G.M.® ermee akkoord om zijn persoonsgegevens (“Gegevens”) mee te delen aan Club Med® SAS. Club Med® SAS is verantwoordelijk voor de verwerking van de Gegevens en gebruikt deze om de commerciële relatie met de G.M.® te beheren volgens de uitvoering van de overeenkomst en de rechtmatige belangen van Club Med® met als doel haar diensten en tools (studies, deduplicatie, anonimisering, technische testen enz) te verbeteren, te optimaliseren en te personaliseren. De G.M.® die de overeenkomst sluit met Club Med® garandeert dat hij de toestemming heeft van de andere G.M.s® om hun Gegevens mee te delen voor dezelfde bovengenoemde doeleinden. Voor deze doeleinden kunnen de Gegevens overgedragen worden aan entiteiten van de Club Med® Groep en aan haar dienstverleners (vervoerbedrijven, verzekeringen, douane, onderaannemers, financiële instellingen, technische toeleveranciers enz) binnen en buiten de Europese Unie.Voor overdrachten naar landen die geen adequaat beveiligingsniveau hebben, zullen de overdrachten gebeuren met de nodige garanties (zoals de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie) die de G.M.® kan opvragen op het adres van de DPO dat hieronder vermeld staat.

Bovendien deelt Club Med® aan de G.M.® mee  dat in sommige Resorts om veiligheidsredenen videobewakingssystemen geïnstalleerd zijn met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

De Gegevens worden net zo lang bewaard. Als nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens verwerkt worden.

Iedere G.M.® heeft het recht om bij Club Med® – Klantendienst – 11 rue de Cambrai 75019, Parijs Cedex, Frankrijk – zijn Gegevens te consulteren, te verbeteren, te laten verwijderen en/of over te dragen en, ingeval daarvoor een redelijke grond bestaat, verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn Gegevens. De G.M.® kan ook bepalen wat er met zijn Gegevens moet gebeuren bij overlijden. De G.M.® kan deze rechten laten gelden door een kopie van zijn identiteitsbewijs bij zijn schriftelijk verzoek in te sluiten. Bij klachten kan hij zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit (CNIL) of tot de Data Protection Officer van Club Med®: DPO – Service Relation Client – 11 rue de Cambrai 75019, Parijs Cedex, Frankrijk.

Indien een G.M.® verzet aantekent tegen het verzamelen, het registreren of het overdragen aan derden, ook in andere landen, van zijn Gegevens die nodig zijn voor de verkoop of de uitvoering van de overeenkomst en de desbetreffende voorzieningen, leidt dit de facto er toe dat Club Med® niet kan garanderen dat de gevraagde voorziening gedeeltelijk of volledig uitgevoerd kan worden.

Iedere G.M.® wordt verzocht het Privacybeleid van Club Med® te raadplegen op www.clubmed.be voor verdere gedetailleerde informatie over de verwerking van zijn Gegevens.

Indien de G.M.® een arrangement boekt voor andere personen, garandeert hij dat hij hun toestemming daarvoor heeft en hen zal informeren over de verwerking van hun Gegevens en hun rechten krachtens dit artikel. Indien u niet telefonisch gecontacteerd wenst te worden voor commerciële doeleinden, kunt u zich gratis inschrijven op de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst via de website https://www.dncm.be/nl.

 1. hulpverlening

De hulpverlening wordt verzorgd door EUROP ASSISTANCE en niet door Club Med®. Door de boeking bij Club Med® of via een reisagent zijn de G.M.s® bij EUROP ASSISTANCE verzekerd voor hulpverlening aan personen tijdens het verblijf of de reis (inclusief tijdens vervoer door Club Med®) en tijdens de eigen heen- en terugreis.

 

 • definities
  • verzekerde

Onder ‘verzekerde’ wordt verstaan: iedere persoon die zich verplaatst en/of ergens verblijft in het kader van een vervoerovereenkomst en/of een verblijfsovereenkomst die rechtstreeks is/zijn afgesloten bij Club Méditerranée of via een reisagent.

 

 • woonplAAts

Onder ‘woonplaats van de verzekerde’ wordt verstaan: de hoofdverblijfplaats die als domicilie op de belastingaangifte van de G.M.® vermeld staat.

 

 • fAmilielid

 

Onder ‘Familielid’ wordt verstaan: de wettelijke of feitelijke partner die op hetzelfde adres woont, de kinderen, de broers, de zussen, de vader, de moeder, een van de schoonouders, een van de kleinkinderen of een van de grootouders.

 • lAnd vAn herkomst

Onder ‘land van herkomst van de verzekerde’ wordt het land van zijn woonplaats verstaan.

 • voorwAArden voor hulpverlening

Om in aanmerking te komen voor hulpverlening door EUROP ASSISTANCE moet de G.M.®:

 • onmiddellijk contact opnemen met EUROP ASSISTANCE:

Telefoon: +33 1 41 85 84 86

Fax: +33 1 41 85 85 71

 • EUROP ASSISTANCE om toestemming vragen voor hij op eigen initiatief handelt of kosten maakt;
 • alle details over de afgesloten overeenkomst verstrekken;
 • zich houden aan de door EUROP ASSISTANCE aanbevolen oplossingen;
 • alle originele bewijsstukken voorleggen van de gemaakte kosten waarvoor hij een vergoeding vraagt. In geval van een valse verklaring behoudt EUROP ASSISTANCE zich het recht voor om de nodige stappen te ondernemen in verband met zijn verplichtingen voor de lopende overeenkomsten en in voorkomend geval de terugbetaling te weigeren of de terugbetaling van de kosten te
  • geogrAfische dekking

Deze hulpverleningsovereenkomst (‘overeenkomst’) biedt de G.M.(s)®, ook ‘verzekerde(n)’ genoemd, dekking in de hele wereld.

 • geldigheidsduur vAn de dekking

De dekking voor hulp aan personen geldt vanaf de afreisdatum tot en met de geplande dag van thuiskomst voor een periode van maximaal 3 maanden.

Vanaf de dag waarop de reisovereenkomst wordt gesloten biedt ons adviesteam reisinformatie aan. De verzekerde kan hiervan dan ook al vóór de afreisdatum gebruikmaken. De geldigheid van deze overeenkomst is afhankelijk van de kaderovereenkomst die EUROP ASSISTANCE en Club Med® met elkaar hebben afgesloten. Bij ontbinding hiervan vervalt deze hulpverleningsovereenkomst van rechtswege.

 • vervoerbewijzen

Als uit hoofde van deze overeenkomst vervoer wordt geregeld en betaald, verleent de verzekerde EUROP ASSISTANCE als enige het recht om gebruik te maken van de vervoerbewijzen die in zijn bezit zijn. Bovendien belooft hij om EUROP ASSISTANCE de bedragen terug te betalen die hij vergoed krijgt door de organisatie die de vervoerbewijzen heeft uitgegeven.

 • hulpverlening
  • hulp AAn personen
   • VerVoer/repatriëring

Indien een verzekerde  ziek  wordt  of  gewond raakt tijdens een reis in een van de door deze hulpverleningsovereenkomst gedekte landen, nemen de artsen van EUROP ASSISTANCE contact op met de plaatselijke arts die de verzekerde heeft onderzocht naar aanleiding van de ziekte of het ongeval. De artsen van EUROP ASSISTANCE vragen bij de plaatselijke arts en eventueel bij de behandelende geneesheer van de verzekerde alle nodige informatie om de beste beslissing in het belang van diens gezondheid te kunnen nemen. Dankzij deze informatie kan EUROP ASSISTANCE op basis van de uitsluitend op medische gronden genomen beslissing van de artsen van EUROP ASSISTANCE het vervoer regelen voor de terugkeer van de verzekerde naar zijn woonplaats of zijn vervoer naar een geschikt ziekenhuis dicht bij zijn woonplaats. Dit met speciaal ziekenvervoer, een ziekenwagen, een trein (zit- of slaapplaats in eerste klasse), een lijnvliegtuig of een ambulancevliegtuig en voor zover nodig onder medisch toezicht.

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om de verzekerde eerst naar het dichtstbijzijnde medisch centrum te vervoeren voor hij naar een instelling dichter bij zijn woonplaats kan worden overgebracht.

De medische dienst van EUROP ASSISTANCE kan een plaats reserveren in de instelling waar de verzekerde moet worden opgenomen. Bij de beslissing over het vervoer, de keuze van het vervoermiddel en de eventuele plaats van ziekenhuisopname wordt uitsluitend rekening gehouden met het medische belang van de verzekerde en de geldende gezondheidsvoorschriften.

De informatie die de plaatselijke artsen of de behandelende geneesheer heeft verstrekt, zijn uitermate belangrijk en helpen EUROP ASSISTANCE om de juiste beslissing te nemen. In dat verband wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de definitieve beslissing in het belang van de gezondheid van de verzekerde in laatste instantie door de artsen van EUROP ASSISTANCE wordt genomen om een geschil tussen medische deskundigen te voorkomen. Als de verzekerde weigert om de oplossing te aanvaarden die de artsen van EUROP ASSISTANCE

als meest geschikte aanbevelen, ontheft hij EUROP ASSISTANCE nadrukkelijk van elke aansprakelijkheid. Dit geldt onder meer als hij met eigen vervoer terugkeert of als zijn gezondheidstoestand verergert.

 • terugkeer Van de reisgenoten

Als een verzekerde wordt gerepatrieerd, regelt en betaalt EUROP ASSISTANCE de terugkeer van een reisgenoot en/of van de meereizende minderjarige kinderen per trein in eerste klasse of per vliegtuig in economy class indien ter plaatse niemand voor hen kan zorgen.

 • VerVroegde terugkeer
  • VerVroegde terugkeer in geVal Van hospitalisatie Van een familielid

 

Tijdens uw verblijf verneemt u dat een familielid onverwachts en om ernstige redenen gehospitaliseerd is. Om zo snel mogelijk naar het ziekbed van de gehospitaliseerde persoon in uw land van herkomst te kunnen gaan, organiseren en betalen wij uw terugreis naar uw land van herkomst alsook de terugreis van 2 meereizende verzekerden per trein in eerste klasse of per vliegtuig in economy class.

Bij gebrek aan bewijsstukken (van hospitalisatie of verwantschap) binnen een termijn van maximaal 30 dagen, behouden wij ons het recht voor om al deze voorzieningen te factureren.

 

15.6.1.3.2.     Vervroegde terugkeer in geval van overlijden van een familielid

 

Tijdens uw verblijf verneemt u het overlijden van een familielid. Om de uitvaart bij te kunnen wonen in uw land van herkomst, organiseren en betalen wij uw terugreis naar uw land van herkomst alsook de terugreis van 2 meereizende verzekerden per trein in eerste klasse of per vliegtuig in economy class. Bij gebrek aan bewijsstukken (overlijdensakte of bewijs van verwantschap) binnen een termijn van maximaal 30 dagen, behouden wij ons het recht voor om al deze voorzieningen te factureren.

 • VerVroegde terugkeer in geVal Van schade aan uw woonplaats

 

U verneemt dat omwille van overstroming, brand of inbraak in uw huis tijdens uw verblijf uw aanwezigheid om administratieve redenen noodzakelijk is.

Wij organiseren en betalen uw terugreis naar uw woonplaats, in eerste klas voor een treinreis en in Economy Class voor een vliegtuigreis. uw terugreis naar huis per trein in eerste klasse of per vliegtuig in economy class.

Bij gebrek aan bewijsstukken (schademelding bij de Verzekeraar, expertiserapport, proces-verbaal van de klacht, enz) binnen een termijn van maximaal 30 dagen, behouden wij ons het recht voor om al deze voorzieningen te factureren.

 • aanwezigheid in geVal Van ziekenhuisopname

Als een verzekerde in het ziekenhuis wordt opgenomen en zijn gezondheidstoestand niet toelaat dat hij binnen

7 dagen wordt vervoerd, regelt en betaalt EUROP ASSISTANCE de heen- en terugreis van een van zijn naasten per trein in eerste klasse of per vliegtuig in economy class vanuit het land van herkomst van de verzekerde naar zijn ziekbed. EUROP ASSISTANCE neemt ook de hotelkosten (kamer en ontbijt) voor een bedrag van ten hoogste 80 euro (inclusief btw) per dag gedurende maximaal 10 nachten voor zijn rekening. EUROP ASSISTANCE betaalt de kosten voor eten en drinken niet.

 • Verblijf Van een reisgenoot

In geval van ziekenhuisopname van een verzekerde als gevolg van een gedekte gebeurtenis neemt EUROP ASSISTANCE de hotelkosten (kamer en ontbijt) van een of meerdere reisgenoten voor zijn rekening, met een maximum van:

 • 80 euro per dag voor één meereizende persoon gedurende maximaal 10 dagen per
 • 150 euro per dag voor een gezin gedurende maximaal 10 dagen per

 

 • kosten Voor Verlenging Van het hotelVerblijf

 

Als de verzekerde vanwege zijn gezondheidstoestand niet kan worden vervoerd zoals bepaald in artikel

15.6.1.1. ‘Vervoer/repatriëring’ en hij niet in staat is om op de aanvankelijk geplande datum naar zijn woonplaats te reizen, draagt EUROP ASSISTANCE bij aan de kosten voor verlenging van het hotelverblijf ter plaatse (kamer en ontbijt) van de verzekerden, een reisgenoot en de minderjarige kinderen die met hem meereizen, gedurende maximaal 10 dagen voor een bedrag van 80 euro (inclusief btw) per persoon en per dag. Hierbij geldt een maximum van 150 euro (inclusief btw) per dag en per gebeurtenis. Deze dekking geldt niet in combinatie met de dekking ‘Aanwezigheid in geval van ziekenhuisopname’.

 

 • begeleiding Van de kinderen

Indien een verzekerde ziek wordt of gewond raakt tijdens een reis en hij door zijn gezondheidstoestand niet in staat is om te zorgen voor de kinderen jonger dan 15 jaar die met hem meereizen, regelt en betaalt EUROP ASSISTANCE de heen- en terugreis, vanuit het land van herkomst van de verzekerde van een door hem aan te wijzen persoon (ook een werknemer van Club Med® in het Resort) of een hostess van EUROP ASSISTANCE. Die persoon brengt de kinderen met de trein (eerste klasse) of met het vliegtuig (economy class) terug naar huis. De kosten voor het vervoer van de kinderen zijn voor rekening van hun familie.

 • aanVullende Vergoeding Voor medische kosten

Indien een verzekerde ziek wordt of gewond raakt tijdens een reis in het buitenland, vergoedt EUROP ASSISTANCE de door hem in het buitenland gemaakte medische kosten die niet door het ziekenfonds en/of een andere verzekeringsmaatschappij worden vergoed, met een limiet van 75.000 euro. In alle gevallen geldt een eigen risico van 50 euro per verzekerde en per geval. De kosten voor tandheelkundige hulp worden volgens dezelfde voorwaarden vergoed tot maximaal 160 euro. De verzekerde of zijn rechthebbenden beloven in dit verband om meteen na zijn/hun terugkeer in het land van herkomst alle noodzakelijke stappen te nemen om deze kosten te verhalen op de betrokken instanties.

EUROP ASSISTANCE gaat over tot uitkering van de hierboven genoemde vergoedingen op voorwaarde dat de verzekerde of zijn rechthebbenden bij EUROP ASSISTANCE (Service indemnisations -1, promenade de la Bonnette, 92633 GENNEVILLIERS Cedex, Frankrijk) de volgende documenten indient/indienen:

 • de originele afrekeningen van het ziekenfonds en/of een andere verzekeringsmaatschappij met betrekking tot de ontvangen vergoedingen;
 • fotokopieën van de zorgnota’s met een overzicht van de

De volgende geneeskundige kosten geven recht op een aanvullende terugbetaling:

 • erelonen van artsen;
 • door een arts voorgeschreven geneesmiddelen;
 • door een arts voorgeschreven lokaal vervoer met een ziekenwagen;
 • ziekenhuisopname zolang de artsen van EUROP ASSISTANCE in overleg met de plaatselijke arts van mening zijn dat de verzekerde niet kan worden De aanvullende vergoeding voor ziekenhuisopname vervalt zodra EUROP ASSISTANCE in staat is om het vervoer te organiseren;
 • dringende tandheelkundige
  • Voorschot op de kosten Van ziekenhuisopname

Indien een verzekerde ziek wordt of gewond raakt tijdens een reis in het buitenland en in het ziekenhuis is opgenomen, kan EUROP ASSISTANCE de kosten voor ziekenhuisopname voorschieten tot een bedrag van

75.000 euro (inclusief btw), voor zover het gaat om:

 • een behandeling die in overleg met de artsen van EUROP ASSISTANCE is voorgeschreven;
 • zolang de artsen van EUROP ASSISTANCE in overleg met de plaatselijke arts van mening zijn dat de verzekerde niet kan worden Vanaf de dag waarop EUROP ASSISTANCE in staat is om het vervoer te organiseren, wordt geen enkel voorschot meer verleend.

De verzekerde belooft in elk geval om dit voorschot 30 dagen na ontvangst van de betreffende factuur van EUROP ASSISTANCE terug te betalen aan EUROP ASSISTANCE. Deze verplichting geldt ook als de verzekerde een verzoek tot vergoeding heeft ingediend zoals bepaald in artikel 15.6.1.6.

Zodra de procedures zijn afgehandeld, betaalt EUROP ASSISTANCE vanzelfsprekend het verschil terug tussen het voorschot dat de verzekerde heeft terugbetaald aan EUROP ASSISTANCE en het bedrag dat het ziekenfonds en/of enige andere verzekeringsmaatschappij hem heeft uitbetaald, en dit tot de in artikel 15.6.1.6. genoemde maximumbedragen uit. Hierbij geldt als voorwaarde dat de verzekerde of zijn rechthebbenden de in artikel

15.6.1.6. genoemde documenten heeft/hebben ingediend.

15.6.1.10.     Vervoer na overlijden

Indien een verzekerde tijdens een reis overlijdt, regelt en betaalt EUROP ASSISTANCE het vervoer van de overledene naar de begraafplaats in zijn land van herkomst.

EUROP ASSISTANCE draagt ook alle kosten in verband met de voorbereiding en het aangepaste vervoer. Bovendien komt EUROP ASSISTANCE tot maximaal 1500 euro (inclusief btw) tussen in de kosten van de doodskist, op vertoon van de originele factuur. Alle overige kosten (zoals voor de plechtigheid, de plaatselijke rouwstoet en de teraardebestelling) zijn voor rekening van de familie.

 • taxikosten

In geval van ongeval draagt EUROP ASSISTANCE tot een bedrag van maximaal 75 euro per gebeurtenis bij aan de taxikosten van een verzekerde en/of een reisgenoot tussen het Resort en de zorginrichting.

 • opsturen Van geneesmiddelen

Als een verzekerde ter plaatse niet de geneesmiddelen kan krijgen die hij nodig heeft om een al begonnen behandeling voort te zetten, zoekt EUROP ASSISTANCE deze geneesmiddelen en verzendt het die naar zijn verblijfplaats (voor zover de plaatselijke en de Franse wetgeving dit toestaan).

EUROP ASSISTANCE betaalt de verzendkosten. De overige kosten (aankoop van geneesmiddelen, douanekosten …) zijn voor rekening van de verzekerde.

 • waarborgsom in strafzaken en honoraria Van een adVocaat

 

 • Voorschot Van de waarborgsom (alleen

in het buitenland)

Indien een verzekerde gerechtelijk wordt vervolgd als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een verkeersongeval, kan EUROP ASSISTANCE de waarborgsom in een strafzaak tot een bedrag van maximaal 15.000 euro (inclusief btw) voorschieten. De verzekerde belooft om EUROP ASSISTANCE het voorschot terug te betalen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur of zodra de autoriteiten de waarborgsom hebben terugbetaald indien deze terugbetaling eerder plaatsvindt. Deze prestatie geldt niet voor gerechtelijke vervolging in het land van herkomst als gevolg van een verkeersongeval in het buitenland.

 • betaling Van het honorarium Van een adVocaat (alleen in het buitenland)

Indien een verzekerde gerechtelijk wordt vervolgd als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een verkeersongeval, betaalt EUROP ASSISTANCE de advocaatkosten ter plaatse terug tot een bedrag van maximaal 3000 euro (inclusief btw), op voorwaarde dat de hem ten laste gelegde feiten volgens de wetten van het land niet met boetes worden bestraft.

Deze prestatie dekt de gerechtelijke vervolging in het land van herkomst van de verzekerde als gevolg van een verkeersongeval in het buitenland niet. Feiten die verband houden met een beroepsactiviteit zijn van deze waarborg uitgesloten.

 • reisAdvies/boodschAppendienst
  • REIsInfoRmatIE

De verzekerde kan telefonisch informatie inwinnen op het nummer: 01 41 85 84 86. EUROP ASSISTANCE

verbindt de verzekerde met een deskundige adviseur die hem antwoord geeft op al zijn vragen over wettelijke en praktische zaken met betrekking tot zijn reis zoals:

 • geneeskundige voorzorgsmaatregelen vóór vertrek (inentingen, medicijnen …);
 • reisomstandigheden (vervoermogelijkheden …);
 • informatie over de situatie ter plaatse (temperatuur, klimaat, voeding …).

Het adviesteam is elke dag van 9 uur tot 18 uur (Belgische tijd) te bereiken, behalve op zon- en feestdagen.

 • oVerbrengen Van dringende boodschappen

Indien een verzekerde tijdens zijn reis geen contact met iemand kan opnemen, brengt EUROP ASSISTANCE op de gewenste datum en het gewenste tijdstip een boodschap over. De verzekerde moet die boodschap vooraf telefonisch doorgeven op het nummer +33 1 41 85 81 13. De verzekerde kan op dat nummer ook een boodschap achterlaten. De persoon voor wie deze boodschap bestemd is, kan ze via de telefoon beluisteren.

OPGELET: deze dienst kan niet worden gebruikt voor gesprekken op kosten van de opgeroepene. EUROP ASSISTANCE is trouwens in geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud van de berichten. Die inhoud blijft onderworpen aan de Franse strafrechtelijke en administratieve wetgeving. Bij niet-naleving van deze wetgeving kunnen boodschappen worden geweigerd.

 • uitsluitingen

EUROP ASSISTANCE kan in geen geval de plaats innemen van de noodhulpdiensten ter plaatse.

Zijn van dekking uitgesloten en komen niet voor vergoeding in aanmerking:

 • de gevolgen van situaties met gevaar voor epidemische besmetting; blootstelling aan besmettende biologische middelen; blootstelling aan chemische middelen van het type oorlogsmateriaal; blootstelling aan middelen die weerloos maken of blijvend neurotoxisch zijn waarvoor men in afzondering moet worden geplaatst of waarvoor preventieve maatregelen of specifiek toezicht door de internationale autoriteiten voor gezondheidszorg en/of de plaatselijke autoriteiten voor gezondheidszorg van het land waar u verblijft en/of de nationale autoriteiten van het land van herkomst gelden;
 • de gevolgen van opzettelijk handelen of misleiding door uzelf, zelfdoding of een poging daartoe;
 • het gebruik van medicijnen, drugs of verdovende middelen of soortgelijke producten die niet medisch voorgeschreven zijn, en alcoholmisbruik;
 • bestaande en/of eerder vastgestelde gezondheidstoestand en/of ziekte en/of letsels waarvoor

de verzekerde is behandeld en binnen 6 maanden voorafgaand aan het verzoek om hulpverlening in het ziekenhuis opgenomen is geweest (inclusief dagopname), zowel als de toestand zich uit of verergert;

 • zonder onze toestemming gemaakte kosten of niet uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden van de reisovereenkomst genoemde kosten;
 • kosten waarvoor geen originele bewijsstukken zijn ingediend;
 • gebeurtenissen in landen die niet gedekt zijn onder deze verzekeringsovereenkomst of die zich voordoen na de geldigheidsduur van de verzekering of na de geplande duur van de buitenlandse reis;
 • de gevolgen van incidenten bij het deelnemen aan en het trainen voor testen, races en wedstrijden met een motorvoertuig (of de testritten) op een baan waarvoor de overheid volgens de regelgeving een vergunning moet verlenen, zelfs als u gebruikmaakt van uw eigen voertuig;
 • reizen met het oog op het verkrijgen van een diagnose en/of een medische behandeling of plastische chirurgie, en de gevolgen en kosten daarvan;
 • het regelen en vergoeden van de terugreis zoals vermeld in het artikel ‘Vervoer/repatriëring’ voor kleine kwaaltjes die ter plaatse kunnen worden behandeld en die u niet beletten om uw reis voort te zetten;
 • verzoeken om hulp bij voortplanting onder medische begeleiding of vrijwillige zwangerschapsonderbreking, en de daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten;
 • verzoeken om hulp bij voortplanting of bevruchting ten behoeve van een andere, en de gevolgen en kosten daarvan;
 • medische hulpmiddelen en protheses (tandprothese, gehoorapparaat, medische apparatuur);
 • badenkuren, en de gevolgen en kosten daarvan;
 • in uw eigen land gemaakte medische kosten;
 • geplande ziekenhuisopnames, en de gevolgen en kosten daarvan;
 • kosten voor optische hulpmiddelen (zoals een bril of contactlenzen);
 • inentingen en inentingskosten;
 • medische check-ups, en de gevolgen en kosten daarvan;
 • cosmetische ingrepen, en de eventuele gevolgen en kosten daarvan;
 • verblijf in een rusthuis, en de gevolgen en kosten daarvan;
 • revalidatie, fysiotherapie, chiropractie, en de gevolgen en kosten daarvan;
 • medische of paramedische behandelingen en producten waarvan de therapeutische werking niet erkend is door de Franse wetgever, en de kosten daarvan;
 • check-ups met het oog op de voortijdige herkenning van een aandoening, regelmatige behandelingen of analyses, en de gevolgen en kosten daarvan;
 • de opsporing van en hulp aan personen op zee of in de bergen;
 • de opsporing van en hulp aan personen in de woestijn, en de kosten daarvan;
 • kosten van te zware bagage tijdens luchtvervoer en de kosten voor het vervoeren van bagage die niet met u kan meereizen;
 • annuleringskosten van de reis;
 • restaurantkosten;
  • uitsluiting vAn AAnsprAkelijkheid en overmAcht

 

EUROP ASSISTANCE kan in geen geval de plaats innemen van de noodhulpdiensten ter plaatse.

De algemene uitsluitingen van de verzekering zijn de uitsluitingen voor alle hulpverlening beschreven in deze algemene voorwaarden. Zijn uitgesloten:

 • burgeroorlogen, buitenlandse oorlogen, opstanden, volksprotesten;
 • de vrijwillige deelname van een verzekerde aan opstanden, stakingen, vechtpartijen of ander voorvallen;
 • de gevolgen van een atoomkernreactie of elke vorm van straling afkomstig van een radioactieve energiebron;
 • behoudens afwijking: een aardbeving, een vulkaanuitbarsting, een vloedgolf, een overstroming of natuurramp, behalve in het kader van de bepalingen voortvloeiend uit de Franse wet 82-600 van 13 juli 1982 betreffende schadeloosstelling van de slachtoffers van natuurrampen (voor verzekeringswaarborgen);
 • de gevolgen van het gebruik van niet medisch voorgeschreven medicijnen, drugs, verdovende middelen en soortgelijke producten, en alcoholmisbruik;
 • opzettelijke daden van u die de verzekeringsdekking tot gevolg kunnen

Personenvervoerders                                  (waaronder luchtvaartmaatschappijen) leggen mensen met bepaalde ziekten of zwangere vrouwen bepaalde beperkingen op die tot het moment van het vertrek gelden en zonder voorafgaand bericht kunnen worden gewijzigd (voor de luchtvaartmaatschappijen: medisch onderzoek, doktersverklaring …).

De terugreis van deze mensen is alleen mogelijk als de vervoerder bereid is hen te vervoeren en er geen negatief doktersadvies in verband met de gezondheid van de verzekerde of het ongeboren kind is afgegeven volgens de voorwaarden in het artikel ‘Vervoer/repatriëring’.

 • subrogAtie

EUROP ASSISTANCE treedt voor de vergoedingen die het heeft betaald en voor de diensten die het heeft

 

verleend in de plaats van de verzekerde wat diens rechten en handelingen betreft ten opzichte van degene die verantwoordelijk is voor het feit dat aan de basis ligt van de tussenkomst door EUROP ASSISTANCE. Voor verleende diensten die geheel of gedeeltelijk zijn verzekerd bij een andere verzekeringsmaatschappij of instelling, treedt EUROP ASSISTANCE in de plaats van de verzekerde wat diens rechten en handelingen betreft ten opzichte van deze verzekeringsmaatschappij of instelling. Vorderingen als gevolg van deze overeenkomst verjaren binnen een termijn van twee jaar vanaf de gebeurtenis die daartoe aanleiding geeft.

 • Voorschrift

Elke actie die voortvloeit uit deze overeenkomst wordt voorgeschreven binnen een periode van twee jaar vanaf het feit dat aanleiding heeft gegeven tot deze gebeurtenis.

 • klAchten

EUROP ASSISTANCE heeft zijn maatschappelijke zetel als domicilie gekozen.

In het geval van klachten of geschillen kunt u zich richten tot de “Service Remontées Clients” van EUROP ASSISTANCE – 1, promenade de la Bonnette – 92633 Gennevilliers Cedex, Frankrijk.

Indien de behandeling meer dan 10 werkdagen in beslag zal nemen, krijgt u binnen deze termijn een wachtbrief. Binnen een termijn van maximaal 2 maanden na ontvangst van de eerste klacht krijgt u hierop een schriftelijk antwoord.

 • toezichthoudende overheid

De overheid belast met het toezicht is de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – A.C.P.R. – 61, rue Taitbout – 75436 Parijs Cedex 09, Frankrijk.

 • informAticA en vrijheid

Alle gegevens die EUROP ASSISTANCE FRANCE, 1, promenade de la Bonnette, 92633 Gennevilliers Cedex, Frankrijk, heeft ontvangen bij het afsluiten van een van zijn verzekeringen en/of tijdens de uitvoering van zijn dienstverlening, zijn noodzakelijk om te voldoen aan de verplichtingen die wij ten opzichte van u aangaan. Als u de gevraagde gegevens niet meedeelt, kan EUROP ASSISTANCE de door u gewenste verzekering niet afsluiten.

Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor EUROP ASSISTANCE FRANCE,dat de verzekeringsovereenkomst met u sluit. Deze gegevens kunnen uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening worden doorgegeven aan dienstverleners en partners van EUROP ASSISTANCE FRANCE.

EUROP ASSISTANCE FRANCE behoudt zich ook het recht voor om uw persoonsgegevens te gebruiken voor kwaliteitscontroles en statistisch onderzoek.

EUROP ASSISTANCE FRANCE kan sommige van uw persoonsgegevens doorgeven aan de partners die verantwoordelijk zijn voor de hulpverlening die het voorwerp uitmaakt van deze verzekeringsovereenkomst. U hebt recht op inzage in en op wijziging, rechtzetting en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor stuurt u een brief naar: EUROP ASSISTANCE FRANCE – Service Remontées Clients – 1, promenade de la Bonnette, 92633 Gennevilliers cedex Frankrijk.

Als uw persoonsgegevens voor de gevraagde dienstverlening moeten worden overgemaakt aan een partij buiten de Europese Unie, treft EUROP ASSISTANCE FRANCE contractuele maatregelen met de ontvangende partij om die overdracht te beveiligen. Verder wijzen we de verzekerden erop dat hun telefoongesprekken      met          EUROP       ASSISTANCE mogelijk worden opgenomen om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen bewaken en het personeel te kunnen opleiden.

Deze opnamen worden 2 maanden bewaard. Als een verzekerde hier bezwaar tegen heeft, kan hij dat kenbaar maken aan zijn gesprekspartner.

 1. verzekering

Onderstaande verzekeringsgaranties zijn door de G.M.® verworven bij Generali Verzekeringen. Club Med® raadt de G.M.® evenwel ten sterkste aan om een bijkomende verzekering af te sluiten. Voor schadeclaims i.v.m. de verzekeringsgaranties of voor bijkomende informatie kan de G.M.® zich wenden tot de verzekeringsmakelaar: MARSH – Tour Ariane – La Défense 9 – 92088 Parijs La Défense Cedex Frankrijk – Tel.: 0 820 90 00 79 – Fax:

+33 1 41 34 59 04 of tot zijn eigen verzekeraar of verzekeringsmakelaar. In dit verband biedt Club Med® de mogelijkheid om een bijkomende verzekering af te sluiten die de risico’s van uw reis dekt zoals onder andere (deze lijst is niet limitatief): annulering, bagage, ski’s, medische kosten. Voor meer gedetailleerde informatie over dit aanbod, gelieve de pagina’s over de vrijwillige verzekering “Écran Total®” en “Ski Zéro Souci®” te raadplegen of informatie te vragen in het Reisbureau.

 • medische kosten

Indien u tijdens uw verblijf bij Club Med® een ongeval hebt, worden de kosten voor geneeskundige en

 

chirurgische behandelingen en geneesmiddelen vergoed tot een bedrag van 500 euro.

Deze verzekering geldt alleen  als  aanvulling  op  of ter vervanging van de vergoedingen door de sociale zekerheid, het ziekenfonds en/of een andere verzekeringsmaatschappij.

 • overlijden door ongevAl

Hoofdsom: 3000 euro.

 • blijvende invAliditeit Als gevolg vAn een ongevAl

 

Hoofdsom bij 100% invaliditeit: 4500 euro (te verlagen op basis van het invaliditeitspercentage dat een deskundige heeft vastgesteld).

De verblijfskosten (hotel, restaurant, verlenging van verblijf bij Club Med®, taxi) kunnen in geen geval onder de bepalingen van paragraaf 14 en 15 betreffende bijstand of verzekering vallen.

 

 1. stAndAArdinformAtieformulier voor pAkketreisovereenkomsten

 

Voor de bijzondere voorwaarden voor Cruises, gelieve de rubriek “Cruises” op de website http://www.clubmed. be te raadplegen.

Voor de bijzondere voorwaarden voor Ontdekkingsreizen by Club Med®, gelieve de Brochure ‘Ontdekkingsreizen by Club Med®’ te raadplegen.

 1. Afbeeldingen

Club Med® stelt alles in het werk om afbeeldingen en foto’s te laten zien waarmee de G.M.® zich een zo goed mogelijk beeld kan vormen van de voorgestelde voorzieningen. Deze foto’s en afbeeldingen hebben tot doelstelling om een idee te geven van de categorie van de voorzieningen, maar engageren Club Med® in geen geval verder dan deze doelstelling.